รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร : 1900-6513

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.00
100
100 / 0
2
51.00
100
100 / 100
3
65.00
0
0 / 0
4
93.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 10/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,600 บาท ความก้าวหน้าโครงการ 15% -โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่และแขกเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1000 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องส่งใช้เงินยืมค่าอาหาร และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายสักการะศาลพระภูมิฯและพิธีสงฆ์ ความก้าวหน้าโครงการ 85% -โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้สถานที่เพื่อจัดงานวันสถาปณา อปพร. ที่สนาม ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ความก้าวหน้าโครงการ 15%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 และให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,400 บาท ความก้าวหน้าโครงการ 30% -โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายสักการะศาลพระภูมิฯและพิธีสงฆ์ ความก้าวหน้าโครงการ 93% -โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อจัดรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กทม.และได้จัดทำโล่่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เข็มเครื่องหมาย อปพร. ดีเด่น ใบประกาศเกียนติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร วัน อปพร. ประจำปี 2564 ความก้าวหน้าโครงการ 30%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 5/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 และให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2564 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,800 บาท ความก้าวหน้าโครงการ 50% -โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดส่งฎีกาเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าโครงการ 95% -โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้จัดทำร่างวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอขอสารจาก ผว.กทม. ในฐานนะผู้อำนวยการศูนย์ และขอสารจาก ป.กทม.ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.กทม. ความก้าวหน้าโครงการ 50%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จำกัด ได้ส่งมอบหนังสือวารสาร "วัน อปพร.ประจำปี 2564" จำนวน 2,800 เล่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจกจ่ายหนังสือวารสารฯ ให้กับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 8/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2564 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,800 บาท โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่และแขกเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1000 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่กรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนของ อปพร. ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คูณ 100 หารด้วยจำนวน อปพร. ที่ได้มีการประสานสำนักงานเขตในการสั่งใช้ อปพร. ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เอกสารแฟ้มโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2. เอกสารแฟ้มโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง