รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก นักเรียน และประชาชน : 1900-6516

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 82.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
75
75 / 100
2
20.00
100
100 / 50
3
25.00
0
0 / 0
4
82.50
75
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางเรียบร้อย - รายงานขอเห็นชอบจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ต้องชลอการออกไปให้ความรู้กับทางโรงเรียนในสังกัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ได้ดำเนินการอบรมประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน ตามที่ร้องขอซึ่งเป็นการดำเนินการตัวชี้วัดตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 มีจำนวนโรงเรียนที่ร้องขอ ทั้งสิ้น 14 โรงเรียน และได้ทำการอบรมประชาสัมพันธ์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน เนื่องจากเกิดการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการเป็นเวลานาน% โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้างฉบับแก้ไข (ขอขยายระยะเวลาส่งมอบงาน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น แก่เยาวชนและ เด็กนักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว ทางการป้องกันสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย เป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้าง ความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลัง สำคัญของประเทศชาติ การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดยกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัย ต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และ ชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย มีผลการประเมินเมื่อเทียบกับ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ฯ คูณ 100 หารด้วย เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ผลการประเมินความรู้ภาคทฤษฎี ก่อน – หลัง การเข้ารับการฝึกอบรม 2. ผลการดำเนินงานฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟให้แก่โรงเรียนต่างๆ 3. ภาพถ่ายการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง