รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย : 1900-6517

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/สำนักงานเขต : 100

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/สำนักงานเขต : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/สำนักงานเขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
75
75 / 100
2
20.00
100
100 / 100
3
20.00
0
0 / 0
4
100.00
75
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักฯ เวียนแจ้งสำนักงานเขตจัดทำแผนการตรวจอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานสำนักงานเขตเพื่อปรับแผนการตรวจสอบอาคารในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่สามารถตรวจสอบอาคารด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารได้ เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชน ร่วมกับสำนักงานเขตได้ทั้งสิ้น 9 สำนักงานเขต ตรวจอาคารได้ทั้งสิ้น 200 อาคาร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาคาร หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานประกอบกิจการ รวมถึงท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ การตรวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจ สอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ตามแผนการตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงของสำนักงานเขตในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตมีหนังสือขอความร่วมมือให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมตรวจสอบ ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร หรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งที่สำนักงานเขตและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจสอบอาคารด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. หนังสือขอความร่วมมือให้สำนักงานเขต จัดส่งแผนประจำปี 2564 2. แผนการตรวจสอบอาคารของสำนักงานเขต 3. ภาพถ่ายอาคารและผลการดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง