รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที) : 1900-6521

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 117

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 0
2
30.00
100
100 / 100
3
65.00
0
0 / 0
4
117.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เหตุเกิด จำนวน 17 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 7.56 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.58 นาที สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 17 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.16 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.06 นาที

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เหตุเกิด จำนวน 29 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.23 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.50 นาที

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 21 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.26 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.47 นาที 04/05/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2564 เหตุเกิด จำนวน 21 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.23 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.51 นาที 08/06/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 22 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.35 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.04 นาที

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2564 เหตุเกิด จำนวน 14 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 7.39 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.54 นาที

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เวลาเฉลี่ย หมายถึง ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการแจ้งเหตุเกิดอัคคีภัยและออกปฏิบัติหน้าที่ถึงจุดพื้นที่ ที่เกิดเหตุอัคคีภัย เฉพาะอาคารในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน 10 นาที

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมของระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าถึงที่เกิดเหตุทั้งหมดหารด้วยจำนวนครั้งที่เกิดอัคคีภัยทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. สถิติระยะเวลาเฉลี่ยการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุอัคคีภัย 2. ภาพถ่ายหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่/ตารางการปฏิบัติงานประจำวัน/คำสั่งการจัดชุดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับเพลิง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง