รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ : 1900-6523

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98.72

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00
100
100 / 0
2
48.00
100
100 / 100
3
70.00
0
0 / 0
4
98.72
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 36 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.92 3.เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจให้บริการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 4.เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประสบภัยเหมือนกันทุกรายตามสิทธิที่ได้รับโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 5.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 6.ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ค่าคะแนนฉลี่ย 4.97 7.การให้บริการผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนได้ก่อน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 8.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนหลักเกณฑ์และรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 9.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานหลักเกณฑ์และรูปแบบงานให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 10.รูปแบบการให้บริการครอบคลุมและสามารถบรรเทาให้กับผู้ประสบภัยได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ฯลฯ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.94 สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 1878 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.33 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประจำเดือนมีนาคม 2564 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.95 2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 3.เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจให้บริการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 4.เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประสบภัยเหมือนกันทุกรายตามสิทธิที่ได้รับโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.95 5.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 6.ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ค่าคะแนนฉลี่ย 4.95 7.การให้บริการผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนได้ก่อน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 8.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนหลักเกณฑ์และรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 9.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานหลักเกณฑ์และรูปแบบงานให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.96 10.รูปแบบการให้บริการครอบคลุมและสามารถบรรเทาให้กับผู้ประสบภัยได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ฯลฯ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 3723 คะแนนจากคะแนนเต็ม 3750 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.28 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.96 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93 2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93 3.เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจให้บริการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93 4.เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประสบภัยเหมือนกันทุกรายตามสิทธิที่ได้รับโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.95 5.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 6.ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ค่าคะแนนฉลี่ย 4.9 7.การให้บริการผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนได้ก่อน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93 8.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนหลักเกณฑ์และรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 9.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานหลักเกณฑ์และรูปแบบงานให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 10.รูปแบบการให้บริการครอบคลุมและสามารถบรรเทาให้กับผู้ประสบภัยได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ฯลฯ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 2855 คะแนนจากคะแนนเต็ม 2900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.44 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.92 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประจำเดือนกันยายน 2564 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.94 2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.94 3.เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจให้บริการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.96 4.เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประสบภัยเหมือนกันทุกรายตามสิทธิที่ได้รับโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.96 5.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.94 6.ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ค่าคะแนนฉลี่ย 4.94 7.การให้บริการผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนได้ก่อน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.94 8.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนหลักเกณฑ์และรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.94 9.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานหลักเกณฑ์และรูปแบบงานให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.94 10.รูปแบบการให้บริการครอบคลุมและสามารถบรรเทาให้กับผู้ประสบภัยได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ฯลฯ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.94 สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 2372 คะแนนจากคะแนนเต็ม 2400 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.83 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.94 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑. ผู้ประสบภัย หมายถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและได้รับการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ๒. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการได้รับบริการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย บรรเทาผู้ประสบภัย โดยคิดจากความพึงพอใจที่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทา ผู้ประสบภัยใน ๑๐ ประเด็น ได้แก่ การให้คำแนะนำ ความสะดวกรวดเร็ว ความมุ่งมั่นเต็มใจบริการ การให้บริการตามสิทธิ ความสุภาพเป็นมิตร ระยะเวลาและขั้นตอน ลำดับการให้บริการ การ ประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวก และการให้บริการครอบคลุมผู้ประสบภัยทุกกลุ่มเป้าหมาย ๓. การจัดเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ตามจำนวนผู้ขอรับความช่วยเหลือ โดยแบ่งระดับ ความพึงพอใจเป็น ๕ ระดับ โดยแบ่งระดับดังนี้ • พึงพอใจมากที่สุด = ๕ คะแนน • พึงพอใจมาก = ๔ คะแนน • พึงพอใจปานกลาง = ๓ คะแนน • พึงพอใจน้อย = ๒ คะแนน • พึงพอใจน้อยที่สุด = ๑ คะแนน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สรุปจากแบบสำรวจความพึงพอใจแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ = ผลรวมของ คะแนนรายข้อ (ความถี่ x ค่าคะแนน) คะแนนเต็ม = ค่าคะแนน x จำนวนข้อ x จำนวนผู้ตอบ แบบสอบถามทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง