รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ : 1900-6524

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 0
2
30.00
100
100 / 100
3
50.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุม ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 ธ.ค. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ให้ทุกส่วนราชการ และนำไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ห้ทุกส่วนราชการ และนำไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป และในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ ต้องเลื่อนออกไปอย่าไม่มีกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้เท่าที่ควร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 เพื่อ ใช้เป็นกรอบดำเนินงาน และได้เวียนแจ้งให้ส่วนราชการสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยถือปฏิบัติ 2. ดำเนินการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลดังนี้ 2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนของ สปภ. 2.2 การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้วยระบบ digital plans ทุก เดือน และนำเรียนผู้บริหารหน่วยงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส 3. รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี พ.ศ.2563 ตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการให้สำนักงาน ก.ก.

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผน ปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติจำนวน 1 เล่ม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง