รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง : 2000-756

ค่าเป้าหมาย การจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง หมายถึง การจัดทำกรอ : 5

ผลงานที่ทำได้ การจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง หมายถึง การจัดทำกรอ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(การจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง หมายถึง การจัดทำกรอ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
90
90 / 100
2
40.00
95
95 / 100
3
60.00
85
85 / 100
4
0.00
90
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมจัดทำแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง 2.กำหนดหัวข้อ/ประเด็นในร่างแผนงบประมาณระยะปานกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาดำเนินการ ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง หมายถึง การจัดทำกรอบประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 3 ปี ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายการที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณ อาทิ งบลงทุน (พัฒนา กทม.) งบซ่อมบำรุง โครงการต่อเนื่อง โดยการจัดทำงบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจะทำให้เกิดความสอดคล้องของงบประมาณจำเป็นต้องใช้เพ่ือดำเนินการให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ติดตามระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบฯ ดังนี้ ระดับ 5 รายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบแผนฯ ระดับ 4 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ ระดับ 3 จัดทำร่างแผนงบประมาณระยะปานกลางแล้วเสร็จ ระดับ 2 คณะทำงานจัดทำแผนกำหนดหัวข้อ/ประเด็นในร่างแผนแล้วเสร็จ ระดับ 1 จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลางแล้วเสร็จ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ 2. แผนงบประมาณระยะปานกลาง 1 ฉบับ 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่เห็นชอบแผนงบประมาณ 4. หนังสือที่ผู้ว่าราชการฯ รับทราบแผนงบประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง