รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการจัดทำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ....... : 2000-757

ค่าเป้าหมาย ความสำเร็จในการจัดทำระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดปร : 5

ผลงานที่ทำได้ ความสำเร็จในการจัดทำระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดปร : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ความสำเร็จในการจัดทำระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดปร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
90
90 / 100
2
50.00
90
90 / 100
3
75.00
85
85 / 100
4
0.00
90
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำคำสั่งคณะทำงานยกร่างระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ... 2. พิจารณาระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.คณะทำงานยกร่างระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.... 2.เสนอร่างระเบียบฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงข้อบัญญัติฯ 3.อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณากฎหมายฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ทำร่างระเบียบเสนอคณะกรรมการฯ ครั้งที่1 แล้วอยู่ระหว่างทบทวน ปรับปรุงและจัดทำร่างระเบียบเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 2. คณะกรรมการฯ ประชุมแล้วจำนวน 5 ครั้ง และอยู่ระหว่างทบทวนแก้ไขเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มงานภารกิจด้านงบประมาณการศึกษาและกรมพัฒนาสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการจัดทำระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ... หมายถึง ความสำเร็จตามขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ....

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ติดตามระดับความสำเร็จการจัดทำระเบียบ ดังนี้ ระดับ 5 ผว.กทม. ลงนามในระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. .... ระดับ 4 คณะกรรมการพิจารณากฎหมายเห็นชอบร่างระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ... ระดับ 3 จัดส่งร่างระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.... ที่ได้รับความเห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณากฎหมายพิจารณา ระดับ 2 คณะกรรมการเห็นชอบร่างระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. .... ระดับ 1 คณะทำงานยกร่างระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. .... แล้วเสร็จ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. หนังสือร่างระเบียบฯ ให้ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายที่เห็นชอบร่างระเบียบหรือหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายแจ้งมติเห็นชอบร่างระเบียบ 3. ระเบียบที่ ผว.กทม. ลงนาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง