รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 2000-761

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สงม. กำหนด : 100

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สงม. กำหนด : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สงม. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00
100
100 / 100
2
10.00
100
100 / 100
3
20.00
100
100 / 100
4
0.00
100
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400.- บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 915,884.58 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400.- บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 2,303,995.06 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,635,598.65 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง