รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 2000-762

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
90
90 / 100
4
0.00
100
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลของหน่วยงาน 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน 3. พัฒนาฐานข้อมูลขของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนในระบบติดตามประเมินผลฯ (Digital plans)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดครบทุกรายการฐานข้อมูล สำหรับเดือนมกราคม 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน (กรณีรักษาสถานภาพฐานข้อมูลเดิมปี 2563) 2.สยป.ได้พิจารณาข้อมูลของหน่วยงาน (โครงการขุดลอกคลอง ย้อนหลัง 3 ปี) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2564 3.ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5.2 กรณีรักษาสภาพข้อมูลที่ดำเนินการในปี 63 ได้จัดส่งเอกสารหมายเลข 5 และ 6พร้อมทั้งอัพเดท Metadata ในระบบ และรายงานฐานข้อมูลประจำเดือน และจัดทำเอกสารหมายเลข 5 และเอกสารหมายเลข 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด 5.2 (กรณีรักษาสภาพข้อมูลที่ดำเนินการในปี 63) ได้จัดส่งเอกสารหมายเลข 5 และ 6พร้อมทั้งอัพเดท Metadata ในระบบ และรายงานฐานข้อมูลของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักยุทธศาสตร์ฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที สยป. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที สยป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง