รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

8. ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (138 ตันต่อปี) : 2200-0989

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ (151 ตันต่อปี) : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ (151 ตันต่อปี) : 10.65

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (151 ตันต่อปี))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.80
100
100 / 100
2
4.97
0
0 / 0
3
7.44
0
0 / 0
4
10.65
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม และนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2564 เท่ากับ 12.20 ตัน ร้อยละ 0.80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม และนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 75.08 ตัน ร้อยละ 4.97

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม และนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 112.30 ตัน ร้อยละ 7.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม และนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-สิงหาคม 2564 เท่ากับ 160.94 ตัน ร้อยละ 7.44

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

8. ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (138 ตันต่อปี) ร้อยละ 10 (151 ตันต่อปี)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

8. ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (138 ตันต่อปี) ร้อยละ 10 (151 ตันต่อปี)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

8. ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (138 ตันต่อปี) ร้อยละ 10 (151 ตันต่อปี)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง