รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร : 2200-0991

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
95.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ศึกษาและทบทวนผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงและกำหนดรูปแบบการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขตทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมันของกรุงเทพมหานคร 2. เริ่มสำรวจความพึงพอใจฯ ต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมันของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Google form

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานผู้ให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนฯ ผ่านระบบ Google form

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ด้วยระบบ Google form สรุปได้ดังนี้ 1. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดเก็บมูลฝอย ค่าเป้าหมาย 5,100 ชุด ดำเนินการสำรวจทั้งสิ้น 6,237 ชุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95 2. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล ค่าเป้าหมาย 2,550 ชุด ดำเนินการสำรวจทั้งสิ้น 3,876 ชุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมการให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.9

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 95

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 95

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 95

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๒ การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง