รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

16. ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2559 ร้อยละ 23.39) : 2200-0996

ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ (ไม่เกิน ร้อยละ 19.39) : 4

ผลงานที่ทำได้ ลดลงร้อยละ (ไม่เกิน ร้อยละ 19.39) : 20.62

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลดลงร้อยละ (ไม่เกิน ร้อยละ 19.39))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.89
100
100 / 100
2
18.39
100
100 / 100
3
19.81
100
100 / 100
4
20.62
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจวัดรถยนต์ควันดำ จำนวน 675 คัน พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 6 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.89 จากรถยนต์ทั้งหมดที่ตรวจวัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจวัดรถยนต์ควันดำ จำนวน 88,796 คัน พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 4,439 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจวัดรถยนต์ควันดำ จำนวน 144,072 คัน พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 5,162 คัน คิดเป็นร้อยละ 3.58 จากรถยนต์ทั้งหมดที่ตรวจวัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจวัดรถยนต์ควันดำ จำนวน 198,082 คัน พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 5,494 คัน คิดเป็นร้อยละ 2.77 จากรถยนต์ทั้งหมดที่ตรวจวัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

16. ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2559 ร้อยละ 23.39) ลดลงร้อยละ 4 (ไม่เกิน ร้อยละ 19.39)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

16. ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2559 ร้อยละ 23.39) ลดลงร้อยละ 4 (ไม่เกิน ร้อยละ 19.39)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

16. ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2559 ร้อยละ 23.39) ลดลงร้อยละ 4 (ไม่เกิน ร้อยละ 19.39)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
:๑.๑.๓.๑ ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง