รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

22. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ : 2200-1002

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า...เครือข่าย : 5

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า...เครือข่าย : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า...เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00
100
100 / 100
2
5.00
100
100 / 100
3
5.00
100
100 / 100
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กองบังคับการตำรวจจราจร 2. กรมการขนส่งทางบก 3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 4. กรมควบคุมมลพิษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กองบังคับการตำรวจจราจร 2. กรมการขนส่งทางบก 3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 4. กรมควบคุมมลพิษ 5.คณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กองบังคับการตำรวจจราจร 2. กรมการขนส่งทางบก 3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 4. กรมควบคุมมลพิษ 5.คณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. กองบังคับการตำรวจจราจร 2. กรมการขนส่งทางบก 3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 4. กรมควบคุมมลพิษ 5.คณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

22. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ ไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

22. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ ไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

22. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ ไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
:๑.๑.๓.๒ ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง