รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

12. จำนวนกิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ : 2300-849

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ช่องทาง/ปี : 3

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม/ช่องทาง/ปี : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ช่องทาง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
2.00
0
0 / 0
3
4.00
0
0 / 0
4
5.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนกิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัด ประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ - การสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครในการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัดนี้ จำนวน 1 กิจกรรม กิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 1. ขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 2. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมการกงสุล กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การท่าอากาศยานดอนเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมการจัดหางาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการการประชุม 4. คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ มีหน้าที่ ศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เสนอแนะ และจัดทำแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ และศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์ (One - Stop Service for MICE) ให้มีมาตรฐานสากล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ลดอุปสรรคเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และประชุมหารือ ระดมความคิดเห็นและร่วมมือ ประสานงานกับผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) มีกิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ๑. เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย รวมทั้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หน่วยงานที่จัดงาน MICE อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยกเลิก เลื่อน กำหนดการจัดงานหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ๒. มีการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและ นิทรรศการนานาชาติ (MICE) แล้วเสร็จทั้งสิ้นจำนวน ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเข้าร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒ โรงแรมดิแอทธินี โฮเต็ล แบงค็อก อะลักซ์ซูรีคอลเล็คชั่นโฮเทล โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาน) เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร หมายเหตุ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการการประชุม ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้มีหน้าที่ศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำเสนอแนะและจัดทำแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศและศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์ (One-stop Service for MICE) ให้มีมาตรฐานสากล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ลดอุปสรรค เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และประชุมหารือระดมความคิดเห็น และร่วมมือประสานงานกับผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ กิจกรรมที่ ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) การนำเสนอผลการศึกษา "การยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย Smart MICE Card" เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูล ในการจัดทำ Smart MICE Card ของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย มีสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี และฮ่องกง เป็นอาทิ ที่มีการประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการ MICE ของไทย ผู้จัดงาน MICE และนักเดินทาง MICE ต่างชาติ รวมทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยช่วงท้ายมีการรับฟังความคิดเห็นและประเมินแนวคิดของโครงการผ่านตัวชี้วัดซึ่งใช้หลักการ Balance Score Card มุมมองการเงิน มุมมองลูกค้า มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองการเรียนรู้และเติบโต ทั้งนี้จะได้นำผล การประเมินไปใช้ดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) ดังนี้ 1. มีการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและ นิทรรศการนานาชาติ (MICE) แล้วเสร็จทั้งสิ้นจำนวน 4 กิจกรรม/ช่องทาง กิจกรรม/ช่องทางที่ 1 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล หมายเหตุ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการการประชุม ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยให้มีหน้าที่ศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำเสนอแนะและจัดทำแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศและศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์ (One-stop Service for MICE) ให้มีมาตรฐานสากล เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ลดอุปสรรค เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และประชุมหารือระดมความคิดเห็น และร่วมมือประสานงานกับผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ กิจกรรม/ช่องทางที่ 2 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการศึกษา “การยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย Smart MICE Card” ในวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 11.30 น. เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) โดยมีนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นำเสนอแนวคิดของการจัดทำโครงการ Smart MICE Card ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค (นักเดินทางไมซ์ และผู้จัดงานไมซ์) เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์ เพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทย และยังเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค โดยได้ทำการศึกษา รวบรวมข้อมูลในการจัดทำ Smart MICE Card ของประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง เป็นต้น โดยได้มีการการประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการ MICE ของไทย การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดงาน MICE และนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อรวบรวม และสรุปผล มานำเสนอผลการศึกษา “การยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย Smart MICE Card” แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมทั้งรับฟัง ความคิดเห็น และประเมินแนวคิดของโครงการฯ ผ่านตัวชี้วัดโดยอาศัยหลักการ Balance Score Card ในมุมการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต - เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้ หน่วยงานที่จัดงานไมซ์ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยกเลิก เลื่อน กำหนดการจัดงาน หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน กิจกรรม/ช่องทางที่ 3 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม เรื่องการขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ ปลอดภัย มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อสร้างความมั่นใจและแนวทางการปฏิบัติในการจัดงาน และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ สำหรับการเปิดเมือง ๑๐ เมืองไมซ์ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย รวมทั้งมีแนวทางให้มีการลงนามความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งกรมอนามัยได้จัดส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยคาดการณ์ว่ากำหนดการลงนามฯ จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้อยู่ในระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมลงนามฯ และเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กิจกรรม/ช่องทางที่ 4 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมและคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ประชุมทาง Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากนายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) เป็นผู้แทนผู้ประกอบการไมซ์เสนอแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐสำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในภาวะปกติใหม่ (New Normal) มาตรการและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในรองรับการจัดงานไมซ์ในภาวะปกติใหม่ (New Normal) และรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานเพื่อการอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ (One Stop Service Center for MICE) เพื่อการอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยจัดทำเพื่อให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์แก่ผู้ประกอบการไมซ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลในเบื้องต้น อาทิ การประสานงาน การขอการตรวจลงตรา (VISA) การเดินทาง กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง การขนส่งและโลจิสติกส์ สถนที่จัดงาน โรงแรมและสถานที่พัก การรักษาความปลอดภัย การชำระภาษี เป็นต้น 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโปรดเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “เปิดเมิองปลอดภัยจัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” และปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายให้นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เวลา 14.00 -16.00 น. โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมลงนาม จำนวน 23 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการขนส่งทางบก กรมการท่องเที่ยว กรมท่าอากาศยาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมสายการบินประเทศไทย และหน่วยงานในระดับพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดอุดรธานี และเมืองพัทยา โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน 3. เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย และกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 4. หน่วยงานที่จัดงานไมซ์ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยกเลิก เลื่อน กำหนดการจัดงาน หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน/ การประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ดังนี้ ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนตัวชี้วัด คือ กิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ผลการดำเนินงาน - สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้มีการสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ โดยสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครในการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๕ ช่องทาง/กิจกรรม/ปี ประกอบด้วย 1. กิจกรรมเข้าร่วมประชุมและคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล - มีการประชุม/ถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู้/แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรื่อง การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศและศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์ (One-stop Service for MICE) ให้มีมาตรฐานสากล เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ลดอุปสรรค - หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมการกงสุล กรมการค้าต่างประเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น 2. กิจกรรมเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการศึกษา“การยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย Smart MICE Card” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 11.30 น. เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) - มีการประชุม/ถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การนำเสนอผลการศึกษา “การยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย Smart MICE Card” เพื่อนำเสนอแนวคิดของการจัดทำโครงการ Smart MICE Card ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค (นักเดินทางไมซ์ และจัดงานไมซ์) เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์ เพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทย และยังเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค โดยได้ทำการศึกษา รวบรวมข้อมูลในการจัดทำ Smart MICE Card ของประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง เป็นต้น - หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทางและผู้จัดงานกลุ่มไมซ์ เป็นต้น 3. กิจกรรมเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ ปลอดภัย มั่นใจด้วยมาตรฐาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Video Conference จัดโดยความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - มีการประชุม/ถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ ปลอดภัย มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจและแนวทางการปฏิบัติในการจัดงาน และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบ สำหรับการเปิดเมือง 10 เมืองไมซ์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน และบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย รวมทั้งมีแนวทางให้มีการลงนามความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ - หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมโรงแรมไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 4. กิจกรรมเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “เปิดเมืองปลอดภัยจัดงานไมซ์มั่นใจด้วยมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เวลา 14.00 - 16.00 น. จัดโดยความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - มีการประชุม/ถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “เปิดเมิองปลอดภัยจัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน - หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการขนส่งทางบก กรมการท่องเที่ยว กรมท่าอากาศยาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมสายการบินประเทศไทย และหน่วยงานในระดับพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดอุดรธานี และเมืองพัทยา เป็นต้น 5. กิจกรรมเข้าร่วมประชุมและคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ประชุมทาง Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom - มีการประชุม/ถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู้/แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากนายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) เป็นผู้แทนผู้ประกอบการไมซ์เสนอแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐสำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในภาวะปกติใหม่ (New Normal) มาตรการและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในรองรับการจัดงานไมซ์ในภาวะปกติใหม่ (New Normal) และรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานเพื่อการอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ (One Stop Service Center for MICE) เพื่อการอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยจัดทำเพื่อให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์แก่ผู้ประกอบการไมซ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น - หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมการกงสุล กรมการค้าต่างประเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครในการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ นับจากจำนวนกิจกรรม/ช่องทางที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเป็นผลสำเร็จในการให้การสนับสนุนแก่หน่วยงาน องค์กร สมาคม ทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครในการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากกิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
:๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน%
:๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง