รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

11. จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว : 2300-850

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง/ปี : 0

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง/ปี : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
2.00
95
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงเพื่อสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ในการเตรียมตัวเดินทางหรือในขณะเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบเฉพาะหน้าโดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร การปิดประกาศ การแจกใบปลิว/คู่มือ/แผ่นพับ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น - ส่งเสริมหรือสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย อาทิ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แก่ วันเวลาทำการและที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการเข้าถึงที่สะดวกและปลอดภัย เป็นต้น และหมายรวมถึงข้อมูลที่นักท่องเที่ยวพึงทราบและระมัดระวังตัว เพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร - นับจากจำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัดนี้มีจำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม 1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น 2. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรม 2. รวบรวมและจำแนกข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 3. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ 4. อยู่ระหว่างคัดสรรจำแนกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในขณะนี้ว่า มีเรื่องอะไร จำนวนเท่าไร และได้รับการเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างไรหรือผ่านช่องทางใดบ้างเพื่อประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยของข้อมูลชุดปัจจุบันว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่ 5. อยู่ระหว่างจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) และร่างแบบนิเทศการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานง่านช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ ณ จุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 แห่ง (บริการส่วนหน้า ณ ที่ทำการส่วนการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ และซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 แห่ง ตามแหล่งชุมนุมชน ต่าง ๆ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) ประกอบด้วย จำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น ผลการดำเนินการ 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น 2. รวบรวมและจำแนกข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 3. คัดสรรจำแนกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในขณะนี้ว่า มีเรื่องอะไร จำนวนเท่าไร และได้รับการเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างไรหรือผ่านช่องทางใดบ้าง เพื่อประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยของข้อมูลชุดปัจจุบันว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่ 4. จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อขอความเห็นจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น 5. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อนุมัติกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสรรหาและจัดทำข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพิ่มเติม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรม 2. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ 3. จัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) และร่างแบบนิเทศการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานง่านช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ ณ จุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 แห่ง (บริการส่วนหน้า ณ ที่ทำการส่วนการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ และซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 แห่ง ตามแหล่งชุมนุมชนต่าง ๆ) 4. ทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อขอความเห็นชอบจัดทำกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) 5. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงนามอนุมัติกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการนิเทศนักประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวฯ สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ณ จุดบริการการท่องเที่ยวฯ จำนวน 23 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564) ประกอบด้วย จำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น ผลการดำเนินการ 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น 2. รวบรวมและจำแนกข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 3. คัดสรรจำแนกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในขณะนี้ว่า มีเรื่องอะไร จำนวนเท่าไร และได้รับการเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างไรหรือผ่านช่องทางใดบ้าง เพื่อประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยของข้อมูลชุดปัจจุบันว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่ 4. จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อขอความเห็นจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น 5. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อนุมัติกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว 6. จัดทำข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพิ่มเติมและนำขึ้นเว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ของ ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในหัวข้อเรื่องความปลอดภัย 7. จัดทำ/ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพิ่มเติม พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (www.bangkoktourist.com) ภายใต้หัวข้อเรื่องความปลอดภัย (Coz We Care) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรม 2. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ 3. จัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) และร่างแบบนิเทศการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานง่านช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ ณ จุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 แห่ง (บริการส่วนหน้า ณ ที่ทำการส่วนการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ และซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 แห่ง ตามแหล่งชุมนุมชนต่าง ๆ) 4. ทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อขอความเห็นชอบจัดทำกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) 5. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงนามอนุมัติกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) แล้ว จัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการนิเทศนักประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวฯ สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ณ จุดบริการการท่องเที่ยวฯ จำนวน 23 แห่ง 6. จัดประชุมนิเทศภาพรวมการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเดินทางและความปลอดภัย รวมทั้งการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารส่วนการท่องเที่ยว 7. ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 จุด แบบไม่ระบุจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ต.ค.63 - ก.ย.64) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทอ่เงที่ยว ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ในการเตรียมตัวเดินทางหรือในขณะเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และส่งเสริม/สนับสนุนข้อมูลเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย อาทิ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แก่ วันเวลาทำการและที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการเข้าถึงที่สะดวกและปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่นักท่องเที่ยวพึงทราบและระมัดระวังตัว เพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตลอดจนการให้ข้อมูลในการเข้าถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การเยียวยาหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีประสบเหตุเดือดร้อนต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัย ได้จำนวน ๒ ช่องทาง ช่องทางที่ ๑ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านจุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร (ซุ้ม) จำนวน 23 แห่ง โดยการรปิดประกาศ การแจกใบปลิว/คู่มือ/แผ่นพับ เป็นต้น ช่องทางที่ ๒ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (www.bangkoktourist.com) ภายใต้หัวข้อเรื่องความปลอดภัย (Coz We Care) โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดจำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น ๒. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) - กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรม 2. รวบรวมและจำแนกข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 3. คัดสรรจำแนกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในขณะนี้ว่า มีเรื่องอะไร จำนวนเท่าไร และได้รับการเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างไรหรือผ่านช่องทางใดบ้าง เพือ่ประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยของข้อมูลชุดปัจจุบันว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่ 4. ทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อขอความเห็นจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น 5. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงนามอนุมัติกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างสรรหาและจัดทำข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพิ่มเติม 6. จัดทำข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพิ่มเติมและนำขึ้นเว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ของส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในหัวข้อเรื่องความปลอดภัย 7. สรรหา/จัดทำ/ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพิ่มเติม พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (www.bangkoktourist.com) ภายใต้หัวข้อเรื่องความปลอดภัย (Coz We Care) 8. ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพิ่มเติมพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (www.bangkoktourist.com) ภายใต้หัวข้อเรื่องความปลอดภัย (Coz We Care) 9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัย โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (www.bangkoktourist.com) ภายใต้หัวเรื่อง ความปลอดภัย (Coz We Care) 10. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (www.bangkoktourist.com) ตลอดระยะเวลาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภายใต้หัวข้อเรื่อง ความปลอดภัย (Coz We Care) 11. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านจุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร (ซุ้ม) จำนวน ๒๓ แห่ง โดยการรปิดประกาศ การแจกใบปลิว/คู่มือ/แผ่นพับ เป็นต้น - กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรม ๒. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ๓. จัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) และร่างแบบนิเทศการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานง่านช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ ณ จุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 แห่ง (บริการส่วนหน้า ณ ที่ทำการส่วนการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ และซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 แห่ง ตามแหล่งชุมนุมชนต่าง ๆ) ๔. จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อขอความเห็นชอบจัดทำกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) ๕. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงนามอนุมัติกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) ๖. จัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการนิเทศนักประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวฯ สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ณ จุดบริการการท่องเที่ยวฯ จำนวน ๒๓ แห่ง ๗. ประชุมนิเทศภาพรวมการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเดินทางและความปลอดภัย รวมทั้งการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารส่วนการท่องเที่ยว ๘. ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 จุด และบริการส่วนหน้า ณ ที่ทำการส่วนการท่องเที่ยว แบบไม่ระบุจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ๙. รวบรวมผลการประมวลแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ณ จุดบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 จุด (จุดบริการส่วนหน้า 1 แห่ง และซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กทม. 22 แห่ง) ๑๐. ประมวลผลที่ได้รับจากแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 จุด - ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มารับบริการ ณ จุดบริการการท่องเที่ยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 จุด - ตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มารับบริการ ณ จุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและตอบแบบสอบถาม จำนวน 227 คน - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจและทำการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ - การประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มารับบริการ ณ จุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การวัดตัวแปรในแต่ละตัว ดังนี้ เกณฑ์กำหนดคะแนน เกณฑ์การเปรียบเทียบการวัดค่าเฉลี่ย คือ - มากที่สุด 5 คะแนน - มาก 4 คะแนน - ปานกลาง 3 คะแนน - น้อย 2 คะแนน - น้อยที่สุด 1 คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ - ระดับค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด - ระดับค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก - ระดับค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง - ระดับค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย - ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดบริการ นักท่องเที่ยวที่มาติดต่อใช้บริการ ณ จุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 จุด มีความเห็นต่อจุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครในประเด็นต่าง ๆ เรียงลำดับได้ดังนี้ 1. ความสะดวกของจุดบริการ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.36) เห็นว่า ดีเยี่ยม 2. ความสะอาดของจุดบริการ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.30) เห็นว่า ดีเยี่ยม 3. ความปลอดภัยของจุดบริการ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.12) เห็นว่า ดีเยี่ยม ความพึงพอใจด้านการให้บริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของจุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 จุด ในแง่มุมหรือคุณลัุกษณะต่าง ๆ เรียงลำดับเป็นดังนี้ 1. ในแง่มุมของการสื่อสารที่ได้รับชัดเจน ถูกต้อง และแสดงถึงไมตรีจิตต่อกัน นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของจุดบริการ ในภาพรวมโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.77 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.09 2. ในแง่มุมของการทักทายและการแสดงการต้อนรับที่ได้รับ นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของจุดบริการ ในภาพรวมโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.77 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.65 3. ในแง่มุมของข้อมูลที่มีให้บริการสามารถนำไปใช้ได้และมีประโยชน์ นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของจุดบริการ ในภาพรวมโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.73 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.57 4. ในแง่มุมของความสะดวกรวดเร็วในการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับ นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของจุดบริการ ในภาพรวมโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.71 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.37 5. ในแง่มุมของข้อมูลที่มีให้บริการถูกต้องตรงตามความต้องการ นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของจุดบริการ ในภาพรวมโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.70 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.49 6. ในแง่มุมของข้อมูลที่มีให้บริการเพียงพอและครบถ้วนตามความต้องการ นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของจุดบริการ ในภาพรวมโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.72 7. ในแง่มุมของข้อมูลที่มีให้บริการเพียงพอเหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของจุดบริการ ในภาพรวมโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.65 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.64 8. ในแง่มุมของการแนะนำสื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของจุดบริการ ในภาพรวมโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.61 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.56

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงเพื่อสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ในการเตรียมตัวเดินทางหรือในขณะเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบเฉพาะหน้าโดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร การปิดประกาศ การแจกใบปลิว/คู่มือ/แผ่นพับ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น - การประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย อาทิ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แก่ วันเวลาทำการและที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการเข้าถึงที่สะดวกและปลอดภัย เป็นต้น และหมายรวมถึงข้อมูลที่นักท่องเที่ยวพึงทราบและระมัดระวังตัว เพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการให้ข้อมูลในการเข้าถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การเยียวยาหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีประสบเหตุเดือดร้อนต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- นับจากจำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลจากกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง