รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

01. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน : 2300-856

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
25.00
0
0 / 0
3
50.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4,408 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 1,877 คน คิดเป็นร้อยละ 42.58 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 967 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 810 คน คิดเป็นร้อยละ 18.38 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 420 คน คิดเป็นร้อยละ 9.53 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 15,750 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 6,621 คน คิดเป็นร้อยละ 42.04 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 3,656 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 3,148 คน คิดเป็นร้อยละ 19.99 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,211 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,114 คน คิดเป็นร้อยละ 7.07 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 จำนวน 22,406 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 9,401 คน คิดเป็นร้อยละ 41.96 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 5,213 คน คิดเป็นร้อยละ 23.27 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 4,469 คน คิดเป็นร้อยละ 19.95 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,718 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,605 คน คิดเป็นร้อยละ 7.16 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ปิดให้บริการ และบางแห่งยังใช้เป็นสถานที่ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ศูนย์เยาวชนจึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย โดยการทำคลิปวิดิโอเผยแพร่ผ่านทาง facebook ของศูนย์เยาวชนเป็นประจำทุกเดือน การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่าดัชนีมวลกาย และการออกกำลังกายอย่างถูกต้องของศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา โดยในช่วงที่ศูนย์บริการด้านกีฬาและนันทนาการ ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่าดัชนีมวลกาย และการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง โดยการจัดทำคลิปสื่อการสอนผ่านทาง Facebook ของศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง ดังนี้ 1. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางนา ประชาสัมพันธ์ความรู้ค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) ตาม link นี้ https://www.facebook.com/bangna.yct/photos/pcb.2937583713146911/2937583586480257/ กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ตาม link นี้ https://www.facebook.com/bangna.yct/videos/3123007651266334 กิจกรรมว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ตาม link นี้ https://www.facebook.com/bangna.yct/videos/386631573092108 2. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยลุมพินี ประชาสัมพันธ์ความรู้ค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) ตาม link นี้ https://www.facebook.com/photo/?fbid=4270293919706067&set=pcb.4270297216372404 สอนการออกกำลังกายบริเวณหน้าท้อง ตาม link นี้ https://www.facebook.com/104312174574131/videos/215324510454374 การสอนออกกำลังกาย แบบเผาผลาญไขมัน ตาม link นี้ https://www.facebook.com/104312174574131/videos/340114460916159 การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่าดัชนีมวลกาย และการออกกำลังกายอย่างถูกต้องของศูนย์กีฬา 3. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=845577229483374&id=100020933141084 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=388950152795987&id=100050430170891 5. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ https://www.facebook.com/211822942217855/posts/4516128178453955/

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกาย หมายถึง การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกาย และวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง - ดัชนีมวลกาย (BMI) หมายถึง ค่าที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงเพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัวต่อความสูง (การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนัก (ก.ก.) หารด้วยส่วนสูง (ม.2)) - ค่า BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (เอเชีย) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ดังนี้ ค่า BMI แปลผลน้ำหนัก ภาวะเสี่ยงโรค < 18.5 น้ำหนักน้อย/ผอม มากกว่าคนปกติ 18.5 – 22.9 น้ำหนักปกติ/สุขภาพดี เท่าคนปกติ 23 – 24.9 ท้วม/ภาวะอ้วนระดับ 1 อันตรายระดับ 1 25 – 29.9 อ้วน/ภาวะอ้วนระดับ 2 อันตรายระดับ 2 > 30 อ้วนมาก/ภาวะอ้วนระดับ 3 อันตรายระดับ 3 ที่มา: กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - ชาวกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชนสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ส่วน 1. จัดเก็บดัชนีมวลกายผู้ที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่มาสมัครสมาชิกที่ศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชน (ร้อยละ 50) 2. จัดทำแผ่นพับ ป้าย หรือสื่ออื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ค่าดัชนีมวลกาย และวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง (ร้อยละ 50)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จัดเก็บดัชนีมวลกายผู้ที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่มาสมัครสมาชิกที่ศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง