รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

03. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล ผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง : 2300-858

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 2

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
5.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลจาก 5 เครือข่าย ประกอบด้วย สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา และสำนักงานเขต 50 เขต มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรในสังกัด และประชาชนที่มารับบริการในสำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ และสวนสาธารณะ ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 19,715 คน มีสรุปผลการสำรวจเป็นดังนี้ ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/บุคลากรสังกัดสำนักอนามัย คิดเป็นร้อยละ 39.85 รองลงมาคือ เป็นประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 37.54 เป็นข้าราชการ/บุคลากรสังกัดสำนักการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 10.53 ข้าราชการ/บุคลากรสังกัดสำนักการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.13 และข้าราชการ/บุคลากรสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 4.42 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.10 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.83 มีอายุระหว่าง 36 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.96 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.90 อายุระหว่าง 18 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.88 อายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.55 และอายุต่ำกว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.71 ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 88.79 และไม่ได้พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 9.43 ค่าดัชนีมวลกาย ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ คิดเป็นร้อยละ 35.60 รองลงมาคือ มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะอ้วนระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 25.83 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะอ้วนระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 18.91 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะอ้วนระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 12.45 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในน้ำหนักน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.21 โดยเมื่อจำแนกค่าดัชนีมวลกายของผู้ตอบแบบสำรวจตามช่วงอายุ พบว่า - ช่วงอายุน้อยกว่า 18 ปี มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ (18.50-22.99) คิดเป็นร้อยละ 51.04 - ช่วงอายุ 18-25 ปี มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ คิดเป็นร้อยละ 44.37 - ช่วงอายุ 26-35 ปี มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ คิดเป็นร้อยละ 40.09 - ช่วงอายุ 36-60 ปี มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ คิดเป็นร้อยละ 32.44 - ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 34.86 พฤติกรรมการออกกำลังกาย จากการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกาย พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ออกกำลังกาย/เล่นกีฬา 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 43.36 รองลงมาคือ ไม่ได้ออกกำลังกาย/เล่นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 30.40 ออกกำลังกาย/เล่นกีฬา 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 17.04 และออกกำลังกาย/เล่นกีฬา มากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 9.19 สำหรับผู้ที่ที่ไม่ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาโดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา คิดเป็นร้อยละ 40.73 รองลงมาคือ สภาพแวดล้อม/ภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย คิดเป็นร้อยละ 23.03 ขาดแรงจูงใจ คิดเป็นร้อยละ 19.22 ไม่มีสถานที่ออกกำลังกาย/เล่นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 16.14 และเหตุผลอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.89 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงการออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง พบว่า จากผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 19,715 คน มีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ซึ่งควรออกกำลังกาย 15–30 นาที ต่อวัน หรือ 150 นาที ต่อสัปดาห์ (อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 30 นาที ต่อสัปดาห์) จำนวน 6,399 คน คิดเป็นร้อยละ 32.45 โดยผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ใช้เวลาในการออกกำลังกายเฉลี่ยต่อสัปดาห์น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 37.11 รองลงมาคือ ใช้เวลาในการออกกำลังกายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 2 ชั่วโมง 30 นาที ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 16.81 และใช้เวลาในการออกกำลังกายเฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 15.64 ตามลำดับ ในส่วนของพฤติกรรมการออกกำลังกายภายหลังจากการรับประทานอาหาร โดยส่วนใหญ่จะออกกำลังภายหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วมากกว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 37.71 และมีผู้ที่ออกกำลังกายภายหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วน้อยกว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 30.85 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยออกกำลังกายหลังจากรับประทานอาหารมื้อหนัก (บุฟเฟ่ต์) คิดเป็นร้อยละ 54.43 และเคยออกกำลังกายหลังจากรับประทานอาหารมื้อหนัก (บุฟเฟ่ต์) คิดเป็นร้อยละ 14.18 โดยผู้ที่เคยออกกำลังกายหลังจากรับประทานอาหารมื้อหนัก (บุฟเฟ่ต์) ส่วนใหญ่จะออกกำลังกายหลังจากรับประทานอาหารมื้อหนัก (บุฟเฟ่ต์) น้อยกว่า 2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 5.24 และออกกำลังกายหลังจากรับประทานอาหารมื้อหนัก (บุฟเฟ่ต์) มากกว่า 2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 9.21 ช่วงเวลาที่ออกกำลังกาย ผู้ตอบแบบสำรวจที่ออกกำลังกายส่วนใหญ่ออกกำลังกายในช่วงเย็น คิดเป็นร้อยละ 46.69 รองลงมาคือ ออกกำลังกายในช่วงที่ว่างจากภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 28.39 ออกกำลังกายในช่วงเช้า คิดเป็นร้อยละ 14.14 ออกกำลังกายในช่วงกลางคืน คิดเป็นร้อยละ 8.74 และออกกำลังกายในช่วงกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 2.05 ตามลำดับ สถานที่ที่ออกกำลังกาย ผู้ตอบแบบสำรวจที่ออกกำลังกายส่วนใหญ่ออกกำลังกายที่บ้าน/ที่พัก คิดเป็นร้อยละ 49.95 รองลงมาคือ ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 16.5 ออกกำลังกายที่สนามกีฬา/ศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชน คิดเป็นร้อยละ 10.26 ออกกำลังกายที่ลานกีฬาหรือลานอเนกประสงค์ภายในชุมชน/หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.94 ออกกำลังกายที่ทำงาน คิดเป็นร้อยละ 8.01 ออกกำลังกายในฟิตเนส/ยิมส์ คิดเป็นร้อยละ 3.79 และออกกำลังกายในโรงเรียน/สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 2.26 ตามลำดับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง การเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป เพื่อร่วมกันจัดเก็บข้อมูลผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง - ออกกำลังกาย หมายถึง การกระทำใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพหรือความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก การบริหารร่างกาย การยกน้ำหนัก แอโรบิกด๊านซ์ ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เกมส์ และการละเล่นพื้นเมือง เป็นต้น รวมทั้งการออกกำลังกายในการประกอบอาชีพและการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน - การเล่นกีฬา หมายถึง การกระทำใดๆ ที่ทำให้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใช้ทักษะกีฬาพื้นฐานและมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน เพื่อสังคม เพื่อการแข่งขัน โดยจะเคร่งครัดต่อกฎกติกา ของการแข่งขันหรือไม่เคร่งครัดก็ได้ - เกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง เนื่องจากในปัจจุบันมิได้มีการใช้คำนี้ในการออกกำลังกายแล้ว จึงขอใช้เป็นหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ดังนี้ 1. เวลาที่เหมาะสมของการออกกำลังกาย ควรห่างจากมื้ออาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ถ้าเป็นมื้อหนัก ควรเว้นระยะห่าง 2-3 ชั่วโมง เพื่อรอให้ร่างกายและเอนไซม์ต่างๆ ปรับเข้าสู่ภาวะปกติเสียก่อน 2. ควรออกกำลังกาย 15-30 นาที ต่อวัน หรือ 150 นาที ต่อสัปดาห์ หากต้องการเผาผลาญไขมันควรใช้เวลาในการออกกำลังกาย 30 นาทีขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนเครือข่าย/หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- เก็บจากการทอดแบบสอบถาม/แบบสอบถามออนไลน์แก่ผู้ที่มาใช้บริการของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว หรือผู้รับบริการของหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูล - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง และส่งให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวรวบรวม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง