รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

8. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ : 5001-0779

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ประสานฝ่ายทะเบียนขอที่อยู่อาสาสมัครรายเก่า และส่งหนังสือเชิญอาสาสมัครรายเก่าเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ส่งหนังสือเชิญอาสาสมัครรายเก่าเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ และวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอมเรศสมบัติ จัดประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายปกครอง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรับสมัครอาสาฯ รายใหม่ และต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนดและผู้อํานวยการเขตในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่มอบหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด คูณ 100 หารด้วย จำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ภาพถ่าย ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง