รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

11. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป : 5001-0782

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 34

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
50.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัดเขตพระนคร ได้ดำเนินการสอบโอเน็ต ใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยสทศ. จะประกาศผลสอบในวันที่ 21 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 โดยผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบฯ (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต ดังนี้ วิชาภาษาไทย เท่ากับ 59.28 วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 30.53 วิชาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 38.51 วิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับ 52.69

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 โดยผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบฯ (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต ดังนี้ วิชาภาษาไทย เท่ากับ 59.28 วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 30.53 วิชาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 38.51

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นักเรียนระดับประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา หมายถึง คะแนนสอบรายบุคคลของนักเรียน จำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีผลการสอบ O-NET ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป) / จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าสอบ X 100 * ทั้งนี้ให้คำนวณแต่ละวิชา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง