รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) : 5001-780

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 34.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.15
100
100 / 100
2
29.17
0
0 / 0
3
31.08
0
0 / 0
4
34.29
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ที่สำนักงานเขตพระนครสามารถดำเนินการได้ เท่ากับ 46.30 ตัน/วัน และจากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 53.11 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 26.15 (ข้อมูล ต.ค.63-ธ.ค.63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ที่สำนักงานเขตพระนครสามารถดำเนินการได้ เท่ากับ 9,399.91 ตัน หรือ 51.65 ตัน/วัน และจากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 53.11 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 29.17 (ข้อมูล ต.ค. 63 - มี.ค. 64) และถ้าคิดเทียบจากเป้าหมายเป็นร้อยละ 100 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 97.25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ที่สำนักงานเขตพระนครสามารถดำเนินการได้ เท่ากับ 13,369.50 ตัน หรือ 55.02 ตัน/วัน และจากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 53.11 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 31.08 (ข้อมูล ต.ค. 2563 - พ.ค. 64) และถ้าคิดเทียบจากเป้าหมายเป็นร้อยละ 100 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 103.60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ที่สำนักงานเขตพระนครสามารถดำเนินการได้ เท่ากับ 22,160.18 ตัน หรือ 60.71 ตัน/วัน และจากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 53.11 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 34.29 (ข้อมูล ต.ค. 2563 – ก.ย. 64) และถ้าคิดเทียบจากเป้าหมายเป็นร้อยละ 100 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 114.31

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 2. นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2564 ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานผลตามแบบประเมินที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 2. แบบรายงานการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ประจำปี 2564 3. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)