รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5001-781

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
1.00
0
0 / 0
3
2.00
0
0 / 0
4
2.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 22.00 น. ณ บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ การแสดงดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดง Street Performance โดยมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง (สะพานหัน) โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เตรียมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ณ ท่าน้ำวิสุทธิกษัตริย์เดิม ใต้สะพานพระราม 8 ในวันที่ 12 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ณ ท่าน้ำวิสุทธิกษัตริย์เดิม ใต้สะพานพระราม 8 ในวันที่ 12 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตพระนครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1: กิจกรรม “ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์ New Normal” ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ การแสดงดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดง Street Performance โดยมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง (สะพานหัน) โดยพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 593 คน (ตามแบบลงทะเบียน) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.54 (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 200 คน) ครั้งที่ 2: จัดกิจกรรมในวันที่ 12 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งเขตพระนคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน (ตามแบบลงทะเบียน) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.90 (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 200 คน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล - ระยะครึ่งปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ : แต่ละสำนักงานเขตควรมีการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง - สิ้นปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ : จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง เอกสารหลักฐาน 1. ภาพถ่ายแสดงการจัดกิจกรรม 2. รายงานผลการจัดกิจกรรม 3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)