รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ : 5001-782

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
4.00
0
0 / 0
3
4.00
0
0 / 0
4
5.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. มีการจัดตั้งและทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ย่านคลองโอ่งอ่าง 2. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมถนนคนเดินอย่างยั่งยืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมถนนคนเดินอย่างยั่งยืน และวันที่ 20 มีนาคม 2564 มีการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเป็นประจำทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 16.00 - 22.00 น. (ยกเลิกกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เตรียมจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดตั้งเครือข่ายประชาคม 1 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ย่านคลองโอ่งอ่าง 2. จัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพระนคร ที่ 9/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 และคำสั่งสำนักงานเขตพระนครที่ 224/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 4. มีการประชุมคณะกรรมการประชาคมย่านคลองโอ่งอ่างร่วมกับสำนักงานเขตพระนครเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เครือข่ายประชาสังคม หมายถึง เครือข่ายประชาสังคมในระดับเขตที่โดยสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่เขตที่มีบทบาทและสนใจการพัฒนาพื้นที่เขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนเครือข่ายประชาสังคมเขตที่มีการจัดตั้งในพื้นที่เขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมเขต 2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 3. ประเด็นที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0120 : ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนของพื้นที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0126 : ระดับความสูงของน้ำทะเล)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0122 : แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0123 : ข้อมูลระดับน้ำแต่ละสถานี)

ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0124 : ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที))

ข้อมูลประกอบที่ 6 : (stat_bma0125 : ระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา)