รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ์) : 5003-891

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
75.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจประเมินด้านกายภาพสถานประกอบการจำหน่ายอาหารและแผนปฏิบัติงานค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการออกตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารโดยเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมทั้งแนะนำด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ 2.สำรวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 3.ตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ พ.ศ.2545 4.ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 5.ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 6.จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินงาน 1.ดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ พ.ศ.2545 2.ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 3.ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารในสถานประกอบการพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 4.จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาล ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงาน - ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. ร้านอาหาร 2. แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี 3.ตลาด 4.ซูเปอร์มาร์เก็ต 5.มินิมาร์ท ในพื้นที่เขต คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินงาน 1.ดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ พ.ศ.2545 2.ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 3.ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารในสถานประกอบการพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 4.จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาล ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงาน - ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. ร้านอาหาร 2. แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี 3.ตลาด 4.ซูเปอร์มาร์เก็ต 5.มินิมาร์ท ในพื้นที่เขต คิดเป็นร้อยละ 75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. มีสถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 217 แห่ง ตรวจแล้วและผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดี จำนวน 217 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 2. ได้ดำเนินการตรวจอาหารปลอดภัยของสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 121 แห่ง ตรวจแล้ว จำนวน 94 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.6 3. สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ Green Service จำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.96

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต 2. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 2.1 ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ (Place) ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาดและสุขลักษณะของสถานที่ตามประเภทของสถานประกอบการอาหาร และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายและบริโภคอาหาร 2.2 ด้านคุณภาพอาหาร (Food) ต้องผ่านเกณฑ์ด้าน ความปลอดภัย ได้แก่ (1) อาหารและวัตถุดิบ สุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) ทางด้านเคมี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กำหนด ดังนี้ - ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา - ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหารที่ห้ามการใช้สี - ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ำส้มสายชู

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ 1. จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. ข้อมูลจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และข้อมูลจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. ระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร และ BMA Food Safety Application

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
:๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)