รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ : 5003-896

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจคลองในพื้นที่และจัดทำแผนปรับภูมิทัศน์คลองตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ทาสีขอบทางเท้า ราวกั้น ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับพื้นผิวทางเดินเท้า ตลอดจนปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับริมคลอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาคุณภาพน้ำ เพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ เก็บขยะและวัชพืชในน้ำ สาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักขยะหอม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน และผู้ค้าขายริมคลองช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งในคลองและริมคลองให้สะอาด สวยงาม ตลอดจนใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ดังนี้ 1. โอ่งอ่างบางลำพู (สะพานดำรงสถิตถึงสะพานโอสถานนท์) - พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in บริเวณสะพานหัน - รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงามปรับปรุงท่าน้ำและบ้านเรือนของประชาชนริมคลองให้สวยงามหรือมีสภาพที่ดีขึ้น - บริหารจัดการไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลองโดยการประชาสัมพันธ์ - บริหารการจัดเก็บขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงในคลอง โดยจัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ ริมคลอง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดดูแลรักษาบริเวณริมคลองเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่ 05.00 – 21.00 น. - สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพาน และราวกันตก ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น - จัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว - จัดตั้งกลุ่มประชาคมย่านคลองโอ่งอ่างขึ้น เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาพื้นที่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2. คลองผดุงกรุงเกษม (สะพานเจริญสวัสดิ์ ถึง โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา) - ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ทาสีขอบ ทางเท้า ราวกั้น ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับพื้นผิวทางเดินเท้า ตลอดจนปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับริมคลอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว - สร้างเครือข่ายชุมชนคนรักษ์คลองเพื่อสอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์ - ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง - พัฒนาคุณภาพน้ำ เพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ เก็บขยะและวัชพืช ในน้ำ - สาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักขยะหอม - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน และผู้ค้าขายริมคลองช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งในคลองและริมคลองให้สะอาด สวยงาม ตลอดจนใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ปรับปรุงสถานที่และเครื่องออกกำลังกายที่อยู่บริเวณริมคลองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาให้ออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ดังนี้ 1. โอ่งอ่างบางลำพู (สะพานดำรงสถิตถึงสะพาน โอสถานนท์) - พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in บริเวณสะพานหัน - รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงามปรับปรุงท่าน้ำและบ้านเรือนของประชาชนริมคลองให้สวยงามหรือมีสภาพที่ดีขึ้น - บริหารจัดการไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลองโดยการประชาสัมพันธ์ - บริหารการจัดเก็บขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงในคลอง โดยจัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ ริมคลอง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดดูแลรักษาบริเวณริมคลองเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่ 05.00 – 21.00 น. - สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพาน และราวกันตก ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น - จัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว - จัดตั้งกลุ่มประชาคมย่านคลองโอ่งอ่างขึ้น เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาพื้นที่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 2. คลองผดุงกรุงเกษม (สะพานเจริญสวัสดิ์ ถึง โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา) - ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ทาสีขอบ ทางเท้า ราวกั้น ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับพื้นผิวทางเดินเท้า ตลอดจนปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับริมคลอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว - สร้างเครือข่ายชุมชนคนรักษ์คลอง เพื่อสอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์ - ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง - พัฒนาคุณภาพน้ำ เพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ เก็บขยะและวัชพืช ในน้ำ - สาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักขยะหอม - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน และผู้ค้าขายริมคลองช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งในคลองและริมคลองให้สะอาด สวยงาม ตลอดจนใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ปรับปรุงสถานที่และเครื่องออกกำลังกายที่อยู่บริเวณริมคลองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาให้ออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจได้ - พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน - มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเรือนของประชาชนริมคลองให้มีสภาพที่ดีขึ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงาน ทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต ดังนี้ สำนักงานเขต 1 จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลอง ที่อยู่ในพื้นที่เขต 2 รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง เช่น ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 4 สำรวจและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 5 ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ และจุดเช็คอิน Check in อย่างน้อย 1 จุดต่อคลอง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากผลสำเร็จของภารกิจที่สำนักงานเขต ต้องดำเนินการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)