รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5003-898

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการค้นหาและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และคัดเลือกความคิดเห็นเพื่อมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมมีมติให้โครงการท่องโลกออนไลน์ ไชน่าทาวน์ ผ่านการพิจารณาและให้เริ่มดำเนินโครงการได้ และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างพัฒนานวัตกรรมโครงการท่องโลกออนไลน์ไชน่าทาวน์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ในเขตสัมพันธวงศ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เปิดเว็บไซต์ http://office.bangkok.go.th/samphan thawong/sp52_1.php เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ก.ค. 64 จำนวน 31 วัน 1. มีผู้สนใจเข้าชมเว็บไซต์ จำนวน 725 ครั้ง 2. มีข้อมูลจำนวน 116 ข้อมูล 3. มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้าบนเว็บไซต์ จำนวน 1 ร้าน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดาเนินงาน และ การให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การประเมินการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พิจารณาจาก ระดับความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือ ความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอแนวคิดภายใต้รูปแบบที่กาหนดตามแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมแสดง ความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1) โดยกาหนดจานวนแบบฟอร์มที่หน่วยงานที่รับการประเมินต้องส่งให้สานักงาน ก.ก. ดังนี้ 1. หน่วยงานระดับสานัก จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด 2. สานักงานเขต จานวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด 3. ส่วนราชการในสังกัดสานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเลขานุการ สภากรุงเทพมหานคร และสานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จานวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยคณะผู้บริหาร/คณะทางาน ของแต่ละหน่วยงาน กาหนดให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาเลือกเพียง 1 ความคิดเห็น เพื่อนามาพัฒนา หรือ ปรับปรุงการทางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ระบุรายละเอียดของแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือก ในแบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 2) ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการนาเสนอโครงการ โดยหน่วยงานนาแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกตาม ขั้นตอนที่ 2 มาจัดทาโครงการนวัตกรรมฯ 1 โครงการ (แบบฟอร์ม 3) พร้อมจัดทาแบบฟอร์มนาเสนอโครงการ พัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) เพื่อเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป ทั้งนี้โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ที่นาเสนอไม่จาเป็นต้องดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เดียว สามารถนาเสนอโครงการฯ ระยะยาวที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องได้ โดยกาหนดเป้าหมายโครงการ แต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยหน่วยงานดาเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ตามแนวทาง/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย ตามตัวชี้วัดที่กาหนด และส่งเอกสาร หลักฐานให้สานักงาน ก.ก. พิจารณาภายในระยะเวลาที่กาหนด ขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนการจัดทาแบบสารวจผลการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยให้ หน่วยงานจัดทาตาม (แบบฟอร์ม 5) และนาเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบ คะแนนรวม = ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 + ส่วนที่ 3

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1) 2. แบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทาโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) 3. แบบฟอร์มโครงการในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 3) 4. แบบฟอร์มนาเสนอโครงการในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) 5. แบบสารวจผลการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5) 6. เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนานวัตกรรม เช่น รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการดาเนินการ ภาพถ่าย ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))