รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มีการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา : 5004-892

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00
100
100 / 100
2
35.00
100
100 / 100
3
55.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจรายชื่อสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตบางรักทั้งหมด 159 แห่ง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 108 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตบางรักทั้งหมด 159 แห่ง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 159 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย หมายถึง แหล่งกำเนิดที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเองตามมาตรา 70

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากรายงานผลการสำรวจที่ได้ เทียบกับจำนวนสถานประกอบการในบัญชีรายชื่อ โดยมีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง