รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด : 5004-893

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 112.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
25.00
100
100 / 100
3
55.00
100
100 / 100
4
112.50
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง และขอจัดสรรงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการไฟฟ้าเข้าดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- แผนซ่อมแซม 80 ดวง - ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 130 ดวง - แผนการติดตั้ง 20 ดวง - ผลการติดตั้ง 5 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- แผนซ่อมแซม 100 ดวง - ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 130 ดวง - แผนการติดตั้ง 20 ดวง - ผลการติดตั้ง 5 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พื้นที่เสี่ยงอันตราย หมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารร้าง ว่างเปล่า ที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม การกระทำผิดหรือเหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานเขตจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหา และจัดทำแผนการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า เท่ากับ จำนวนดวงไฟที่มีการติดตั้ง/ซ่อมแซม คูณ 100 หารด้วย จำนวนดวงไฟทั้งหมดที่อยู่ในแผนที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง