รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต : 5004-894

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 4

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
2.00
100
100 / 100
4
4.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.เขตบางรัก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.เขตบางรัก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 - อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุม ศป.ปส.เขตบางรัก ครั้งที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.เขตบางรัก ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 - จัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.เขตบางรัก ครั้งที่ 4 วันที่ 29 ก.ย. 64

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเขตบางรัก มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขต ตามแนวทางของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร โดยมีการทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดยาเสพติด การควบคุมพื้นที่ความเสี่ยง ลดแหล่งมั่วสุม และแก้ไขให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาจนหายขาดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปได้ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.ข. ไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือจำนวน 4 ครั้ง/ปี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.ข.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง