รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด : 5004-897

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งฯ แต่งตั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการรณรงค์ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนครบทั้ง 15 ชุมชนแล้ว - ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 1 แล้ว 13 ชุมชน อีก 2 ชุมชนอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลสำรวจ ค่า HI ในชุมชน อยู่ในเกณฑ์ทั้ง 15 ชุมชน * หมายเหตุ เกณฑ์ค่า HI ในชุมชนกำหนดไว้ไม่เกิน 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลสำรวจ ค่า HI ในชุมชน อยู่ในเกณฑ์ทั้ง 15 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. จำนวนชุมชนทั้งหมดในเขต หมายถึง จำนวนชุมชนทั้งหมดในพื้นที่เขตที่ได้รับการจดทะเบียน 2. จำนวนชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง จำนวนชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายไม่เกินร้อยละ 10

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและลดลงจากครั้งแรกที่สำรวจ จำนวนชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด x 100 / จำนวนชุมชนทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
:๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง