รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสำนักงานเขต สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประเทศ : 5004-899

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
100
100 / 100
4
80.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กำหนดดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพฯ จำนวน 10 ครั้ง ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 63 ถึง 27 ก.พ. 64 (เฉพาะวันเสาร์) - จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 ครบทั้ง 5 โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป. 6 กำหนดสอบในวันที่ 13 มี.ค. 63 โดยมีนักเรียนเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดหัวลำโพง จำนวน 43 คน 2. โรงเรียนวัดม่วงแค จำนวน 2 คน 3. โรงเรียนวัดสวนพลู จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลคะแนนจากการสอบ O-NET ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2563 - ภาษาไทย ระดับสำนักงานเขต 62.85 (ระดับประเทศ 56.2) - ภาษาอังกฤษ ระดับสำนักงานเขต 45.45 (ระดับประเทศ 43.55) - คณิตศาสตร์ ระดับสำนักงานเขต 28.82 (ระดับประเทศ 29.99) - วิทยาศาสตร์ ระดับสำนักงานเขต 42.98 (ระดับประเทศ 38.78)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการฯ สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 9 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพฯ 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 5. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ฯ 6. โครงการว่ายน้ำเป็นฯ 7. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนฯ 8. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดฯ 9. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสำนักงานเขต หมายถึง ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางรัก ทุกรายวิชาที่สอบ จำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประเทศ หมายถึง ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ทุกรายวิชาที่สอบ จำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

หาร้อยละความสำเร็จ โดยนำคะแนนเฉลี่ยรายวิชาระดับสำนักงานเขตเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาระดับประเทศ จำนวนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตสูงกว่าระดับประเทศ คูณ 100 หารด้วย จำนวนรายวิชา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง