รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร : 5004-900

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 1

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
1.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 63 ณ ชุมชนวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 64 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก ร่วมกับ โรงเรียนสอนศาสนามักตับฮารูณ ณ ห้องประชุมมัสยิดฮารูณ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 64 มีผู้เข้าร่วม 20 คน - อยู่ระหว่างจัดตั้ง เครือข่ายเด็กบางรักสัมพันธ์ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง สภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก โรงเรียนสอนศาสนามักตับฮารูณ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพง และนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางรัก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดตั้ง เครือข่ายเด็กบางรักสัมพันธ์ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง สภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก โรงเรียนสอนศาสนามักตับฮารูณ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพง และนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางรัก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรม คือ การดำเนินงาน การจัดงาน รวมถึงกิจกรรมที่จัดในวาระหรือโอกาสพิเศษซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตบางรักเอง หรือ กรุงเทพมหานคร (สำนัก/หน่วยงานในสังกัดต่างๆ) หรือหน่วยงานภายนอก และมีสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนของเขตบางรักเข้าไปมีส่วนร่วม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนเครือข่ายประชาคม ที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง