รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กำหนดจุดบริการและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว : 5004-901

ค่าเป้าหมาย จุด : 1

ผลงานที่ทำได้ จุด : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
1.00
100
100 / 100
4
1.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขอสนับสนุนเอกสารประชาสัมพันธ์นักท่องเทียวจากสำนักเทศกิจ และ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจุดบริการและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 จุด บริเวณสีลม คอมเพล็กซ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดชุดสายตรวจเทศกิจ เพื่อดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังภัยจากมิจฉาชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลความพึงพอใจ ประชาชน มีความพึงพอใจในระดับมากต่อจุดบริการ และดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ร้อยละ 100 (ตอบแบบสอบถามจำนวน 100 คน พึงพอใจในระดับมากขึ้นไปทั้ง 100 คน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดการและดูแลความปลอดภัยรวมถึงการสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว และทำให้เป็นที่ที่พักผ่อนที่นักท่องเทียวรู้สึกปลอดภัย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนจุดบริการและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง