รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละสถานประกอบการอาคาร สถานที่ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยตามเกณฑ์ที่กำหนด : 5006-0980

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการและจัดแผนการปฏิบัติงาน 26/11/2563 : 1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง สถานบริการ 3 แห่ง 3. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในวันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง 30/12/2563 : 1. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 9 และ 18 ธันวาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง สถานบริการ 7 แห่ง 2. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเร่งด่วน วันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2563 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ 7200 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

28/01/2564 : 1.ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร 2.ดำเนินการตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 25/02/2564 :1. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร 2.ดำเนินการตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 3.ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง สถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง 4.ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 ครั้ง สถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง 25/03/2564 : 1.ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถานบริการ จำนวน 4 แห่ง (เบิกเงินแล้ว) 2.ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 15 มีนาคม 2564 สถานบริการ จำนวน 6 แห่ง (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 3. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการประเภทตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจ คุณภาพน้ำเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบ อ.11 ในวันที่ 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23 และ 24 มีนาคม 2564 รวม 8 วัน (ยังไม่ได้เบิกเงิน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

27/04/2564 : 1. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 7 และ 20 เมษายน 2564 สถานบริการ จำนวน 7 แห่ง (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ ชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 3. ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 21, 22, 26, 27 และ 28 รวม 5 วัน (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 28/05/2564 : 1. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 6 และ 18 พฤษภาคม 2564 จำนวน 12 แห่ง (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 2. ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 5, 6, 7, 11, 12, 13 และ 14 พฤษภาคม รวม 7 วัน (ยังไม่ได้เบิกเงิน) งบประมาณที่เบิก จำนวน 14,325 บาท (ที่ออกปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2564) 28/06/2564 : 1. ดำเนินการตรวจสอบแคล้มพักพนักงานในพื้นที่เขตยานนาวา (กรณีเร่งด่วน) เพื่อเตรียมการตรวจคัด กรองเชิงรุกและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันที่ 5, 6, 19 และ 20 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 8 และ 22 มิถุนายน 2564 จำนวน 12 แห่ง (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 3. ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 9, 10 11, 14, 15, 16 และ 17 มิถุนายน 2564 รวม 7 วัน (ยังไม่ได้เบิกเงิน) งบประมาณที่เบิก จำนวน 17,175 บาท (ที่ออกปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

28/07/2564 : 1. ดำเนินการตรวจสอบแคล้มพักพนักงานในพื้นที่เขตยานนาวา เตรียมสถานที่ตรวจเชิงรุก และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (กรณีเร่งด่วน) ในวันที่ 3 4 16 17 18 19 21 และ 24 กรกฎาคม 2564 (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 6 และ 20 กรกฎาคม 2564 จำนวน 11 แห่ง (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 3. ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 7, 8, 9, 12, 13, 14 และ 15 มิถุนายน 2564 รวม 7 วัน (ยังไม่ได้เบิกเงิน) งบประมาณที่เบิก จำนวน 26,775 บาท (ที่ออกปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2564) 30/08/2564 : 1. ดำเนินการตรวจสอบแคล้มพักพนักงานในพื้นที่เขตยานนาวา ปฏิบัติงานศูนย์พักคอย และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (กรณีเร่งด่วน) ในวันที่ 7 8 12 และ 14 สิงหาคม 2564 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 3 และ 17 สิงหาคม 2564 จำนวน 10 แห่ง 3. ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 4, 5, 6, 10 และ 11 สิงหาคม 2564 รวม 5 วัน งบประมาณที่เบิก 1. จำนวน 33,975 บาท (ที่ออกปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2564) 2. จำนวน 21,525 บาท (ที่ออกปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 2564) **โครงการฯ แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 165,075 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เหตุเดือดร้อนรำคาญ หมายถึงเหตุตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 สถานบริการ หมายถึง สถานประกอบการตาม พรบ.สถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง น้ำ บนดิน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สถานที่ที่ได้รับการตรวจคูณ 100 หารด้วย จำนวนสถานที่ที่มีทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานในระบบ digital plans

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง