รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ : 5006-0981

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 2

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
2.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในปีงประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา และโครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในปีงประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา และโครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในปีงประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา และโครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในปีงประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา และโครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.1 การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน (เบิกค่าตอบแทนทุกเดือน) 1.2 พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน และแจกจ่ายไปยังลานกีฬาเสร็จสิ้นแล้ว 1.3 การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น รายละเอียด ดังนี้ 1.3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย 1.3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย 1.3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 1.3.4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย เดิมกำหนดแข่งขันในเดือนมกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 จึงต้องยกเลิกการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2564 แล้ว 2. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาและพื้นที่อื่นที่สนใจโดยเต้นแอโรบิค และกิจกรรมเต้นลีลาศ ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวา ให้แก่ผู้สนใจ ดังนี้ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรทุกเดือน กิจกรรมแอโรบิค - ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ2 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. - ลานกีฬาชุมชนคลองด่าน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.00 น. - ลานกีฬาชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. - ลานกีฬาโรงเรียนวัดคลองภูมิ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. - ลานกีฬาโรงเรียนวัดช่องนนทรี วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. - ชมรมแม่บ้านยานนาวา วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. กิจกรรมเต้นลีลาศ - สำนักงานเขตยานนาวา วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. -ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ2 วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น. ขณะนี้ยกเลิกการจัดกิจกรรมออกกำลังกายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 38) เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และงดการจัดกิจกรรมรวมตัวกันอันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนที่สมัครใจเล่นเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อออกกำลังกาย เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินหรือเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดจากจำนวนโครงการ/กิจกรรมฯ ที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานในระบบ digital plans

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง