รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 5006-0982

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
25.00
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 15,151 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 2. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 1,228 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 3. ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 2ราย อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบ 4.ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน - ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน - ราย 5. ผู้มาขอยื่นรับทุนการศึกษา จำนวน - ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน - ราย 6. ผู้มายื่นขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน - ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน - ราย 7. ผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน - ราย 8. ผู้มาขอรับความช่วยเหลือกรณีความรุนแรง จำนวน - ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 15,151 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 2. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 1,228 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 3. ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 2ราย อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบ 4.ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 4 ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน 4 ราย 5. ผู้มาขอยื่นรับทุนการศึกษา จำนวน 6 ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน 6 ราย 6. ผู้มายื่นขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 3ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน 3 ราย 7. ผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน 3 ราย 8. ผู้มาขอรับความช่วยเหลือกรณีความรุนแรง จำนวน - ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 15,151 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 2. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 1,228 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 3. ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 48 ราย ได้รับเงินแล้ว จำนวน 16 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบ จำนวน 32 ราย 4. ผู้มาขอยื่นรับทุนการศึกษา จำนวน 33 ราย อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 33 ราย 5. ผู้มายื่นขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 91 ราย อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 91 ราย 6. ผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จำนวน 22 ราย อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 22 ราย 7. ผู้มายื่นขอรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 138 ราย อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 138 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 15,151 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 2. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 1,228 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 3. ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 70 ราย ได้รับเงินแล้ว จำนวน 70 ราย 4. ผู้มาขอยื่นรับทุนการศึกษา จำนวน 35 ราย ได้รับเงินแล้วจำนวน 35 ราย 5. ผู้มายื่นขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 96 ราย ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 91 ราย 6. ผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จำนวน 30 ราย ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 30 ราย 7. ผู้มายื่นขอรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 177 ราย ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 117 ราย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำกัด ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาหรือการเข้าถึงโอกาสทางสังคม ขอรับความช่วยเหลือ หมายถึง การยื่นความประสงค์ที่จะให้มีการช่วยเหลือหรือเยียวยาในด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ หมายถึง บุคคลที่มีผู้พบเจอหรือได้รับการพบเจอ หรือได้รับการแจ้งให้ไปตรวจสอบว่าอยู่ในภาวะยากลำบาก ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ได้รับความช่วยเหลือหรือดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางหรือ วิธีการของกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้มาขอรับความช่วยเหลือหรือผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับความช่วยเหลือตามขั้นตอนหรือระเบียบที่กำหนด ครบทุกราย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานในระบบ digital plans

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง