รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5006-0988

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.00
100
100 / 100
2
36.00
0
0 / 0
3
58.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 275,640,800.00 บาท - เบิกจ่ายแล้่ว เป็นเงิน 38,840,130.77 บาท - คิดเป็นร้อยละ 14.09 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 15,742,100.00 บาท 1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 4,098,000.00 บาท (ก่อหนีัครบทุกรายการ) - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 728,694.00 บาท - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 25 รายการ - อยู่ระหว่างจดทะเบียนรถ จำนวน 2 รายการ (กสพ.ส่งเอกสารให้เขต รถจยย. 30 พ.ย. 63, รถตู้ 16 ธ.ค. 63) 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 11,644,100.00 บาท (ก่อหนี้แล้ว 4 รายการ, รอลงนาม 2 รายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 275,709,800.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 98,320,967.23 บาท - คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 35.66 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 15,742,100.00 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 4,098,000.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 42 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 11,644,100.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 4 รายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/06/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 273,434,013.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 157,442,305.00 บาท - คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 57.58 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 15,742,100.00 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 4,098,000.00 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 42 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 11,644,100.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 237,440,513.11 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 233,955,764.20 บาท - คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 98.53 หมวดเงินเดือนและค่่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 125,243,202.00 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 123,507,075.06 บาท (บวก เงินยืมเงินสะสมฯ เดือน ก.ค. - ส.ค.64) หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 32,835,806.73 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 31,835,806.73 บาท (บวก เงินยืมเงินสะสมฯ เดือน ก.ค. - ส.ค.64) โดยงบประมาณหมวดที่ 3-7 ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการหรือโอนงบประมาณไปเพิ่มในรายจ่ายงบกลางได้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 29 ซึ่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานคำนวณการเบิกจ่ายในภาพรวมโดยนำงบประมารณคงเหลือที่ไม่สามารถโอนเข้างบกลางได้มาหักออกจากงบประมาณหลังปรับโอน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 42,442,495.99 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 41,938,968.13 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 6,279,769.84 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,279,769.84 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณหลังปรับโอน 3,676,404 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,676,404 บาท - ค่าที่ดิน งบประมาณหลังปรับโอน 10,669,308.16 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,669,308.16 บาท หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 6,425,615 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,159,095.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 9,889,337.28 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,889,337.28 บาท ทั้งนี้ จะทราบผลการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ความส้าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดาเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงิน ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบาเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 2. จ้านวนเงินงบประจ้าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวม ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบาเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 3. งบประจ้าปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภท ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบาเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงิน โครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. สานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 และประเมินผลสาเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน ส่งให้สานักงาน ก.ก. หรือ คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. เกณฑ์การประเมินผลอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ดังนี้ 2.1 กรณีสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ ตลอดจนสภาวการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินการ 2.2 กรณีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่ง มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดาเนินการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลจากตัวชี้วัดความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 2. จาแนกกลุ่มข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการประเมินและกาหนดค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน และผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดความสาเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณในภาพรวมของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน 2.1 กลุ่มหน่วยงาน A สานักที่มีภารกิจงานอานวยการ มีค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด ความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 94.85 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90 2.2 กลุ่มหน่วยงาน B สานักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีโครงการขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ หน่วยงาน ในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 79.73 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับร้อยละ 75 2.3 กลุ่มหน่วยงาน C สานักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีโครงการขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ย ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ หน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 66.77 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 65 2.4 กลุ่มหน่วยงาน D สานักงานเขต มีค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดความสาเร็จของ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 91.36 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง