รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(2)ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ : 5006-979

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด :
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
60.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการเสนอแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคลองช่องนนทรี เรียบร้อยแล้ว แนวทางดำเนินการตามภารกิจที่กำหนด 1) บำรุงรักษาจุดเช็คอินที่มีอยู่เดิม ให้อยู่ในสภาพดี จำนวน 1 จุด - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก.พ. - ส.ค. 64) 2) ติดตั้งป้ายบอกสถานที่ ป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จำนวน 1 ป้าย - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก.พ. - เม.ย. 64) 3) ติดตั้งป้ายประดับต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ จำนวน 1 ป้าย - ดำเนินการแล้ว 4) ประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงในคลอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก.พ. - มิ.ย. 64) 5) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน อย่างน้อย 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ (เม.ย. - ส.ค. 64) 6) จัดเก็บขยะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ม.ค. - ส.ค. 64) 7) สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 8) สำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในจุดที่เหมาะสม จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 9) ตรวจสอบและซ่อมแซมกำแพงคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคลองช่องนนทรี เรียบร้อยแล้ว แนวทางดำเนินการตามภารกิจที่กำหนด 1) บำรุงรักษาจุดเช็คอินที่มีอยู่เดิม ให้อยู่ในสภาพดี จำนวน 1 จุด - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก.พ. - ส.ค. 64) 2) ติดตั้งป้ายบอกสถานที่ ป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จำนวน 1 ป้าย - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก.พ. - เม.ย. 64) 3) ติดตั้งป้ายประดับต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ จำนวน 1 ป้าย - ดำเนินการแล้ว 4) ประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงในคลอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 5) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน อย่างน้อย 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ (เม.ย. - ส.ค. 64) 6) จัดเก็บขยะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ม.ค. - ส.ค. 64) 7) สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 8) สำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในจุดที่เหมาะสม จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 9) ตรวจสอบและซ่อมแซมกำแพงคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคลองช่องนนทรี เรียบร้อยแล้ว แนวทางดำเนินการตามภารกิจที่กำหนด 1) บำรุงรักษาจุดเช็คอินที่มีอยู่เดิม ให้อยู่ในสภาพดี จำนวน 1 จุด - ดำเนินการแล้ว 2) ติดตั้งป้ายบอกสถานที่ ป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จำนวน 1 ป้าย - ดำเนินการแล้ว 3) ติดตั้งป้ายประดับต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ จำนวน 1 ป้าย - ดำเนินการแล้ว 4) ประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงในคลอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 5) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน อย่างน้อย 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 6) จัดเก็บขยะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 7) สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 8) สำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในจุดที่เหมาะสม จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 9) ตรวจสอบและซ่อมแซมกำแพงคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้ คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สัดส่วนความสำเร็จในการบูรณาการการดำเนินการ ประกอบด้วย 1. ความสำเร็จตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน หมายถึง ความสำเร็จซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ที่หน่วยงานนำเสนอ คิดเป็นร้อยละ 60 2.ความสำเร็จในภาพรวมหมายถึง ความสำเร็จซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามข้อ 1. ของทุกหน่วยงาน และส่งผลให้สภาพของคลอง มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยพิจารณาจากสภาพภูมิทัศน์ของคลองซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 40 ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการกับคลองเป้าหมาย ตามเอกสารแนบ 1 โดยจัดทำแผนการดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 และรายงานผลผ่านระบบการบริหารจัดการ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digital plans) วิธีคำนวณ นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงาน ตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 1. เอกสารประกอบการดำเนินการ 2. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digitalplans) หลักฐาน 1. แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 3. ภาพถ่ายกิจกรรมก่อน - หลัง ดำเนินการ ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง