รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(3)กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 5006-983

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด :
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
85.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการและจัดแผนการตรวจ 26/11/2563 : 1. เดือนตุลาคม 2563 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 654 ราย ได้รับป้ายรับรอง 648 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.08 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 5 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 58 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 172 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 449 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 447 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.55) พบการปนเปื้อน 2 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.45) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 121 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 121 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) 5. เดือนตุลาคม 2563 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 22 คน 30/12/2563 : 1. เดือนพฤศจิกายน 2563 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 655 ราย ได้รับป้ายรับรอง 653 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.69 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 2 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 75 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 77 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 80 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 80 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0 ) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 186 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 183 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 98.39) พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 1.61) 5. เดือนพฤศจิกายน 2563 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 8 คน 6.เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ฯ จำนวน 21,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

28/01/2564 : 1. เดือนธันวาคม 2563 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 655 ราย ได้รับป้ายรับรอง 473 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.21 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 6 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 42 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 74 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 350 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 347 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.14) พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.86 ) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 256 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 256 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.00) 5. เดือนธันวาคม 2563 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 22 คน 6. เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุมและให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัย เป็นเงิน 5,780 บาท 7. เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 10,000 บาท 8. เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 13,000 บาท 9.จัดซื้อตัวอย่างอาหาร จำนวน 4945 บาท 25/02/2564 : 1. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 654 ราย ได้รับป้ายรับรอง 423 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.68 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 3 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 116 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 103 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 671 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 668 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.55) พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.45) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 375 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 373 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.47) พบการปนเปื้อน 2 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.53) 5. เดือนมกราคม 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 11 คน 6. ตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร เดือนมกราคม 2564 จำนวน 13 ครั้ง จำนวน 108 แห่ง 7. เบิกค่าตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ฯ เป็นเงิน 4,895 บาท 8. เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 14,000 บาท 25/03/2564 : 1. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 664 ราย 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 12 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 89 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 100 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 407 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 407 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.00) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 237 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 237 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.00) 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 12 คน 6. ตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร เดือนมกราคม 2564 จำนวน 14 ครั้ง จำนวน 85 แห่ง 7. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด จำนวน 185 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างเบิกค่าตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ฯ เป็นเงิน 4,890 บาท 8. กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา เบิกค่าจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 775 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

27/04/2564 : 1. เดือนเมษายน 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 664 ราย 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 4 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 53 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 57 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 278 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 277 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.64) พบการปนเปื้อน 1 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.36) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 88 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 86 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 97.73) พบการปนเปื้อน 2 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 2.27) 5. เดือนมีนาคม 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 11 คน 6. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนมีนาคม จำนวน 180 ตัวอย่าง 7. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา งบประมาณที่ใช้ 1. เบิกค่าตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนมีนาคม เป็นเงิน 4,885 บาท 28/05/2564 : 1. เดือนพฤษภาคม2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 671 ราย 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 5 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 0 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 12 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 195 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 195 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 37 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 37 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 5. เดือนเมษายน 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 2 คน 6. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนเมษายน จำนวน 156 ตัวอย่าง งบประมาณที่ใช้ จำนวน 4,915 บาท 1. เบิกค่าตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนเมษายน เป็นเงิน 4,915 บาท 28/06/2564 : 1. เดือนมิถุนายน 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 675 ราย 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 7 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 0 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 8 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 199 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 199 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 33 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 33 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 5. เดือนพฤษภาคม 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 2 คน 6. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนมิถุนายนจำนวน 187 ตัวอย่าง งบประมาณที่ใช้ จำนวน 4,970 บาท 1. เบิกค่าตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนเมษายน เป็นเงิน 4,970 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

28/07/2564 : 1. เดือนกรกฎาคม 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 675 ราย 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 14 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 0 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 15 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 53 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 53 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 49 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 49 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 5. เดือนกรกฎาคม 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 4 คน 6. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนมิถุนายน จำนวน 195 ตัวอย่าง งบประมาณที่ใช้ จำนวน 3,275 บาท 1. เบิกค่าตัวอย่างอาหารในตลาดสด เป็นเงิน 3,275 บาท 30/08/2564 : 1. เดือนสิงหาคม 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 687 ราย 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 0 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 0 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 65 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 517 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 516 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.80) พบการปนเปื้อน 1 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.20) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 149 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 149 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 5. เดือนสิงหาคม 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 9 คน 6. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนกรกฎาคม จำนวน 129 ตัวอย่าง 7. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนสิงหาคม จำนวน 179 ตัวอย่าง งบประมาณที่ใช้ จำนวน 4,625 บาท เบิกค่าตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนสิงหาคม เป็นเงิน 4,625 บาท 23/09/2564 : 1. เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 661 ราย 2.เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 661 ราย 2.1ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 8 ราย 2.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 124 ราย 3.การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 132 ราย 4.เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 11 คน 5.เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนสิงหาคม จำนวน 179 ตัวอย่าง สรุปการดำเนินกาตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1. สถานประกอบการอาหารที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี ในปี 2564 ( ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 ) จำนวน 639 ราย (ทั้งหมด 661 ราย) คิดเป็นร้อยละ 96.67 2. สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ในปี 2564 จำนวน 378 ราย (ทั้งหมด 661 ราย) คิดเป็นร้อยละ 57.19 ( ณ วันที่ 13 กันยายน 2564) 3. ได้รับงบประมาณโครงการทั้งหมด จำนวน 113,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวน 101,955 บาท คิดเป็น ร้อยละ 90.23 เงินงบประมาณคงเหลือ 11,045 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.77

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต 2. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 2.1 ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ (Place) ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาดและสุขลักษณะของสถานที่ตามประเภทของสถานประกอบการอาหาร และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายและบริโภคอาหาร 2.2 ด้านคุณภาพอาหาร (Food) ต้องผ่านเกณฑ์ด้าน ความปลอดภัย ได้แก่ (1) อาหารและวัตถุดิบ สุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) ทางด้านเคมี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กำหนด ดังนี้ - ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา - ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหารที่ห้ามการใช้สี - ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ำส้มสายชู - ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง และสารโพลาร์ในน้ำมันทอดอาหาร เกินเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กำหนด (2) ตรวจความสะอาดของอาหารพร้อมบริโภค ภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) พบการปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ จำนวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจให้เป็นไปตามแนวทางการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ของแต่ละประเภทสถานประกอบการอาหาร ดังนี้ (1) ร้านอาหาร - ขนาดพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทั้งทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัวอย่าง - ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทั้งทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง (2) แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทั้งทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ตัวอย่าง (ยกเว้น แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีบางประเภท ที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบตามที่กำหนด) (3) ตลาด - จำนวนแผงค้าอาหารในตลาด น้อยกว่า ๑๐๐ แผง สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากแผงค้า จำนวนร้อยละ ๘๐ ของจำนวนแผงค้าอาหารทั้งหมด - จำนวนแผงค้าอาหารในตลาด ตั้งแต่ ๑๐๐ - ๒๐๐ แผง สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากแผงค้า จำนวนร้อยละ ๖๐ ของจำนวนแผงค้าอาหารทั้งหมด - จำนวนแผงค้าอาหารในตลาด มากกว่า ๒๐๐ แผง สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากแผงค้า จำนวนร้อยละ๕๐ ของจำนวนแผงค้าอาหารทั้งหมด (4) ซูเปอร์มาร์เก็ต สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทั้งทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 1๐ ตัวอย่าง (5) มินิมาร์ท สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทั้งทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง(ยกเว้น มินิมาร์ทที่จำหน่ายอาหารบางประเภท ที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบตามที่กำหนด) กรณีพบการปนเปื้อน ให้เจ้าพนักงานออกคำแนะนำหรือออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการอาหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 2.3 ด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler)ต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการสุขาภิบาลอาหาร 3. การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) หมายถึง สถานประกอบการอาหารมีการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 4 ข้อ โดยต้องผ่านข้อมาตรฐานหลักทุกข้อ ดังนี้ (1) ไม่มีเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการ (ข้อมาตรฐานหลัก) (2) ไม่ใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม (ข้อมาตรฐานหลัก) (3) เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ (4) มีการคัดแยกขยะ เช่น ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตราย เป็นต้น (5) มีการนำขยะอาหาร วัตถุดิบเหลือใช้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (6) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือการกำจัดแมลง สัตว์นำโรคที่มีวิธีหรือส่วนประกอบจากธรรมชาติ (7) มีนโยบายให้ลูกค้านำภาชนะมาใส่อาหารเองได้ ผลผลิต 1. จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี 2. จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ผลลัพธ์ 1. ร้อยละสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี 2. ร้อยละสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดีมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 2. จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวน สถานประกอบการอาหารทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. ข้อมูลจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และข้อมูลจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. ระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร และ BMA Food Safety Application * เริ่มดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
:๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง