รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5007-0779

ค่าเป้าหมาย จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง : 0

ผลงานที่ทำได้ จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 1 ถึง 2 กรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต 2.จัดทำแผนปฏิบัติการ 3.มอบหมายงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.การจัดกิจกรรม - ครั้งที่ 1 โดยใช้ชื่อ “ของดี ของอร่อย เขตดุสิต” ดำเนินการจัดโครงการ ระยะเวลา 4 วัน ในวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2563 สถานที่ดำเนินการ ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (เกียกกาย) ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต ประชาชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขตดุสิต 500 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 90.05 -ครั้งที่ 2 จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก โดยผู้ประกอบการในชุมชน และสถานประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตดุสิต ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ร้านค้าจำหน่ายสินค้าจำนวน 13 ร้าน ยอดขายสินค้าภายในงาน 56,400 บาทสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 92 -ผลสำรวจความพึงพอใจ รวม 2 ครั้ง ผลเฉลี่ย ร้อยละ 91.02

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
:๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน%
:๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0113 : แผนการปรับปรุงจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0115 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านจราจรที่ได้รับการปรับปรุง)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0114 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)