รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

เครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ : 5007-0780

ค่าเป้าหมาย เขตละ 1 เครือข่าย : 0

ผลงานที่ทำได้ เขตละ 1 เครือข่าย : 65

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เขตละ 1 เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
65.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมของการสร้างเครือข่ายประชาคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำสั่งเครือข่ายประชาคมเขต และกำหนดการประชุมเพื่อจัดกิจกรรมเครือข่ายประชาคมร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำคำสั่งเครือข่าย และทะเบียนบัญชีประชาคมเขตเรียบร้อยแล้ว และเตรียมกำหนดแนวทางกำหนดประเด็นสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขต 2.จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่จากการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสังคมจากคณะกรรมการเครือข่ายประชาคมเขตดุสิต และนำมาสรุปประเด็นอีกครั้ง 3.ดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดประชุมเครือข่ายโดยวิธีการเวียนแจ้งตอบกลับทางเอกสาร (เนื่องจากดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 2. สรุปผลการประชุมเครือข่ายประชาคมเขตมีประเด็นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสักงานเขตดุสิตได้แก่ การพัฒนาคูคลองในพื้นที่ 3.จัดทำแบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 1 โครงการ/กิจกรรม (D1) 4. จัดทำแผนการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตดุสิตโครงการ 5.ปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 1 โครงการของเครือข่ายประชาสังคมดำเนินการทั้งหมด จำนวน 8 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามเครือข่ายประชาสังคม หมายถึง เครือข่ายประชาสังคมในระดับเขตที่ โดยสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่เขตที่มีบทบาทและสนใจการพัฒนาพื้นที่เขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ นับจำนวนเครือข่ายประชาสังคมเขตที่มีการจัดตั้งในพื้นที่เขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
:๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)