รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร : 5007-0781

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.15
100
100 / 100
2
50.75
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 81 ราย จาก 402 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จำนวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 จำนวน 204 ราย จาก 402 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จำนวน 204 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 จำนวน 294 ราย จาก 402 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 294 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.13 2.สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก (Green Service) จำนวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำโครงการฯ จำนวน 2 โครงการ 2. จัดทำแผนดำเนินงาน 3.ข้อมูลสถานประกอบการ สถานประกอบการอาหารที่มีหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตดุสิต มีจำนวนทั้งหมด 402 แห่ง (หมายเหตุ : ระหว่างดำเนินโครงการปิดกิจการชั่วคราวเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 17 แห่ง และเลิกกิจการ จำนวน 2 แห่ง รวม 19 แห่ง) ปัจจุบันดำเนินการตรวจทั้งหมด 383 แห่ง 4.ดำเนินการส่งเสริมฯ ดังนี้ - ส่งเสริมสถานประกอบการอาหารที่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรอง ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564) จำนวน 383 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จำนวน 383 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 - สถานประกอบการอาหารที่ไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตดุสิตมีจำนวนทั้งหมด 30 แห่ง ระหว่างดำเนินการเลิกกิจการ จำนวน 1 แห่ง ได้ดำเนินการส่งเสริม จำนวน 29 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีทั้งหมด 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 - สถานประกอบการอาหารที่มีหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตดุสิต มีจำนวนทั้งหมด 402 แห่ง ปัจจุบันคงเหลือ 383 แห่ง (หมายเหตุ : ระหว่างดำเนินโครงการปิดกิจการชั่วคราวเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 17 แห่ง และเลิกกิจการ จำนวน 2 แห่ง) เป้าหมายสถานประกอบการฯ ที่มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 20 (จำนวน 80.4 แห่ง) - ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหาร ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.64

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

8 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐0 ร้อยละ ๑๐ นิยาม 1. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ในพื้นที่ 50 เขตที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ (Place)ด้านคุณภาพอาหาร (Food)ด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler) และด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)ดังนี้ 2.1 ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ (Place)ต้องผ่านเกณฑ์สุขลักษณะตามประเภทของสถานประกอบการอาหาร และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย และบริโภคอาหาร 2.2 ด้านคุณภาพอาหาร (Food)ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ดังนี้ (1) อาหารและวัตถุดิบ สุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) ทางด้านเคมี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กำหนด ดังนี้ - ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา - ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหารที่ห้ามการใช้สี - ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ำส้มสายชู - ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง และสารโพลาร์ในน้ำมันทอดอาหาร เกินเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กำหนด (2) ตรวจความสะอาดของอาหารพร้อมบริโภค ภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) พบการปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ จำนวนตัวอย่างที่ตรวจให้เป็นไปตามแนวทางการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ของแต่ละประเภทสถานประกอบการ กรณีพบการปนเปื้อน ให้เจ้าพนักงานออกคำแนะนำหรือออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการอาหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 2.3 ด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler)ต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการสุขาภิบาลอาหาร 2.4 ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)ได้แก่ 1) ไม่มีเหตุรำคาญจากควัน กลิ่น และเสียงจากการประกอบกิจการ 2) เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ 3) ไม่ใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม 4) มีการคัดแยกขยะ เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย เป็นต้น 5) มีการนำขยะอาหาร วัตถุดิบเหลือใช้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 6) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือการกำจัดแมลง สัตว์นำโรคที่มีวิธีหรือส่วนประกอบจากธรรมชาติ 7) มีนโยบายให้ลูกค้านำภาชนะมาใส่อาหารเองได้ โดย - เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดีต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ (Place)ด้านคุณภาพอาหาร (Food) และด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler) - เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก ต้องผ่านการประเมิน 4 ด้าน คือด้านสุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ (Place)ด้านคุณภาพอาหาร (Food)ด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler) และด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ด้านบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 4 ข้อ โดยต้องผ่านข้อมาตรฐานหลักทั้งหมด 3. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ต้องมีผลดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100 และระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ผลผลิต - จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผลลัพธ์ - ร้อยละสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ 1. จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 2. จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด การคิดคะแนน คิดคะแนนตามผลการดำเนินการที่ได้ ดังนี้ - ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คิดคะแนนเป็นร้อยละ 80 ของค่าน้ำหนัก - ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 20 ของค่าน้ำหนัก

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต%
:๑.๖.๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)