รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ : 5007-0782

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 คลอง : 20

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า 20 คลอง : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า 20 คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
30.00
0
0 / 0
3
50.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ ,จัดทำแผนการดำเนินการ , จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เพื่อเริ่มดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจคลองเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 คลอง ได้แก่ 1.คลองแสนแสบ สำรวจวันที่ 3-5 มี.ค. 2564 2 คลองสามเสน สำรวจวันที่ 10-12 มี.ค. 2564 3 คลองบางซื่อ สำรวจวันที่ 3-5 มี.ค. 2564 4 คลองผดุงกรุงเกษม สำรวจวันที่ 17-19 มี.ค. 2564 5 คลองเปรมประชากร กำหนดสำรวจ วันที่ 24-26 มี.ค. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1.ปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์ บริเวณคลองสามเสน คลองบางซื่อ คลองผดุงกรุงเกษม คลองแสนแสบ คลองเปรมประชากร 2.ดำเนินการจัดทำจุด Check in และประดับตกแต่ง ติดตั้งป้ายจุดเช็คอิน ได้แก่ คลองสามเสน และดำเนินการจัดทำจุด Check in ได้แก่ บริเวณ คลองบางซื่อ คลองผดุงกรุงเกษม คลองแสนแสบ คลองสามเสน 3.ดำเนินการซ่อมแซม ทาสีสะพาน รั้วเหล็ก บริเวณคลองแสนแสบ 4.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงริมคลองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5.ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม/แผนพัฒนาคลองในพื้นที่เขตดุสิต 2. แต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตดุสิต ที่ 940/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 3. ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 5 คลอง ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองสามเสน คลองบางซื่อ คลองผดุงกรุงเกษม คลองเปรมประชากร ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ความสวยงาม 1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอินอย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง -คลองแสนแสบ : บริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบ -คลองสามเสน : บริเวณสวนหย่อมข้างสะพานเทพหัสดิน ถนนพิชัย -คลองบางซื่อ : บริเวณสวนหย่อมเชิงสะพานพิบูลสงคราม ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 -คลองผดุงกรุงเกษม : บริเวณสะพานข้ามคลอง (ข้างทำเนียบรัฐบาล) ถนนลูกหลวง -คลองเปรมประชากร : บริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตร ถนนพระรามที่ 5 2. ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน -สำรวจจุดติดตั้งและประสานสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการติดตั้ง -ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่างๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ 3. มีการปรับปรุงท่าน้ำและบ้านเรือนภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงามหรือมีสภาพที่ดีขึ้น 4.ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชนให้อยู๋ในสภาพพร้อมใช้งานและสภาพที่ดีขึ้น 5.ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือบ้านเรือนที่อยู๋ริมคลองเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านของตนเองให้เรียบร้อยสวยงาม องค์ประกอบที่ 2 ความสะอาด 6. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับขยะในชุมชนริมคลอง เพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงคลอง 7. ให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่อง การคัดแยกขยะและการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 8. บริหารจัดเก็บขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงในคลอง โดยจัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ ริมคลอง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดดูแลรักษาความสะอาดบริเวณริมคลองเป็นประจำทุกวัน องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย 9.สำรวจทางเดินริมคลองและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมหรือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามที่สำรวจ 10.สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างหากมีการชำรุดจัดทำหนังสือประสานการไฟฟ้าดำเนินการแก้ไข 11. ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน หรือสภาพที่ดีขึ้น 12. ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวทาง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพดีขึ้น 13. ตรวจสอบซ่อมแซมและทาสี ราวเหล็กกันตกอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1111111111111111111111111111

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1111111111111111111111111111

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0120 : ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนของพื้นที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0126 : ระดับความสูงของน้ำทะเล)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0122 : แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0123 : ข้อมูลระดับน้ำแต่ละสถานี)

ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0124 : ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที))

ข้อมูลประกอบที่ 6 : (stat_bma0125 : ระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา)