รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5007-0784

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ : 100

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม/โครงการ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
60.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 2.โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 4.โครงการดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 5.ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1)โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 2.โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 4.โครงการดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 5.ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม 6.ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมคลองเปรมประชากรจากแยกสะพานแดงถึงบริเวณทางเข้าโรงเรียนช่างอากาศอำรุง 7.ปรับปรุงโรงเรียนเทวราชกุญชร 8.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2).โครงการยกเลิกไม่ได้ดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 2.ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3.ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 3).โครงการที่ชะลอการดำเนินการ ได้แก่ 1.ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย 1.กำลังดำเนินการ 1 โครงการ (โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต) 2.ดำเนินการแล้วเสร็จ 47โครงการ ยอดเงิน 27,621,775 บาท 3.ดำเนินการยกเลิก 10 โครงการ ยอดเงิน 743,600 บาท รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ ยอดเงินทั้งหมด 28,365,375 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ดำเนินการสำเร็จตามเป้มาหมายทุกโครงการ/กิจกรรม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง