รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 5007-2004

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
60.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ขั้นตอนที่ 1 ตามแนวทางหลักเกณฑ์และรายละเอียดจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด โดยจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ,จัดทำบัญชีรายการข้อมูลฯ,บัญชีเสนอการพัฒนาฐานข้อมูล ตามหนังสือสำนักงานเขตดุสิตด่สนมาก ที่ กท 4601/7646 ลว.25 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dicitionary) และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (metadata) โดยจัดทำตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และได้ทำการ Update ข้อมูลตามเอกสารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลตัวชี้วัด 5.2 จากข้อมูลอาสาสมัครปัองกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ตามหนังสือสำนักงานเขตดุสิต ที่ กท 4601/3434 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 2.ปรับปรุงฐานข้อมูลปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ข้อมูลห้องสมุด ข้อมูลจำนวนประชากร ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลOTOP ข้อมูลน้ำเสียสถานประกอบการ ข้อมูลการท่องเที่ยว ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลจักรยานยนต์รับจ้าง จากทั้งหมด 23 ฐานข้อมูล ประจำเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินงานแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กำหนดไว้ดังนี้ 1. ตั้งคณะทำงานกำกับข้อมูลหน่วยงาน มีการดำเนินการดังนี้ - แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานและแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน - จัดทำบัญชีรายการข้อมูลและกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลหน่วยงาน - พัฒนาฐานข้อมูลใหม่จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการภายในเดือน ธันวาคม 2563 2. จัดทำ Meta data และ Data dictionary - จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Meta data) - จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ดำเนินการภายในเดือน มีนาคม 2564 3. ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ - ฐานข้อมูลปรับปรุงทุก 3 เดือน ได้แก่ 1.พื้นที่เขต 2.ข้อมูลป้าย 3.ข้อมูลไฟส่องสว่าง 4.ข้อมูลมูลนิธิกู้ภัย 5.ข้อมูลบ้านหนังสือ 6.ข้อมูลลานกีฬา 7.ข้อมูลรวมกลุ่มกิจกรรม 8.ข้อมูลOTOP 9.ข้อมูลการท่องเที่ยว 10.ข้อมูลถนน 11.ข้อมูลสะพาน 12.ข้อมูลแหล่งน้ำ - ฐานข้อมูลปรับปรุงทุก 1 เดือน 1.ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง 2.ข้อมูลอาคาร 3.ข้อมูลจักรยานต์รับจ้าง 4.ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 5.ข้อมูลชักลากขยะ 6.ข้อมูลปลอดยาเสพติด 7.ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด 8.ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 9.ข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 10.ข้อมูลน้ำเสีย,สถานประกอบการ 11.ประชากรในพื้นที่แขวง ดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือน กันยายน 2564 4. นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน - นำส่งหลักฐานเชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมให้ สยป. ดำเนินการภายในเดือน มิถุนายน 2564 5. เชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ - นำส่งเอกสารแจ้งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลส่งเว็บไซด์หลักของกรุงเทพมหานครฯ data.bangkok.go.th

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผลการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง