รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ : 5008-0814

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 0

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
100.00
0
0 / 0
3
100.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายจำนวน 1 เครือข่าย โดยมีสมาชิกทั้งภาครัฐและภาคประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำทะเบียนบัญชีประชาคมเขต จัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อประสานงานการประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความคิดเห็นแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดประชุมเครือข่าย พิจารณาจัดดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดไผ่ตัน โดยดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ รายงานผลดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดไผ่ตัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามเครือข่ายประชาสังคม หมายถึง เครือข่ายประชาสังคมในระดับเขตที่ โดยสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่เขตที่มีบทบาทและสนใจการพัฒนาพื้นที่เขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ นับจำนวนเครือข่ายประชาสังคมเขตที่มีการจัดตั้งในพื้นที่เขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)