รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ : 5008-0816

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 0

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
73.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสน และคลองบางซื่อ โดยปรับแผนการดำเนินการ ร่วมกับสำนักระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 3 ครั้ง เพื่อพัฒนาทำความสะอาด ตกแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทาสี 3. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินริมคลองบางซื่อและคลองสามเสน 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยง 5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชั่วคราวบริเวณริมคลองสามเสนข้างสวนพญาไทภิรมย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 3 ครั้ง เพื่อพัฒนาทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทาสี 2. จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง การคัดแยกขยะ การจัดทำถึงหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ 3. ดำเนินการสำรวจและประสาน สจส. ติดตั้ง CCTV 4. จัดประชุมประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564 5. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 3 ครั้ง เพื่อพัฒนาทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทาสี 2. จัดกิจกรรมสวนผักรักษ์พอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนจาก EXIM BANK เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองสามเสนข้างสวนพญาไทภิรมย์ 3. จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง การคัดแยกขยะ การจัดทำถึงหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ 4. ดำเนินการสำรวจและประสาน สจส. ติดตั้งป้าย 5. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินจัดทำจุดชมวิวทิวทัศน์/จุดเช็คอิน Check in จำนวน 2 จุด 1.1 วาดภาพระบายสีบริเวณข้างกำแพงบ้านเซเวียร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1.2 บริเวณสะพานข้ามคลองบางซื่อถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 2. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 2 ครั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ คุณภาพน้ำ ทาสี 3. จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง การคัดแยกขยะ การจัดทำถึงหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม - การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น - อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้ - คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบ 1 การดำเนินการของแต่ละหน่วยงานประกอบด้วย 1. สำนักการระบายน้ำ 1.1 ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 1.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสายหลัก ตามแผนที่กำหนด คลองละ 2 จุด ทั้งก่อนและหลังดำเนินการกิจกรรมด้านการรักษาความสะอาด เพื่อหาค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) และค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen : NH3N) 1.3 เก็บขยะในคลองและทางเดินริมคลอง และขัดล้างทำความสะอาดเขื่อนผนังกั้นน้ำบริเวณคลองสายหลักของกรุงเทพมหานคร 1.4 ขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล หรือดูดตะกอนดินเลน 1.5 ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบตลอดแนวคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น เช่น ราวกันตกริมคลอง สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำฯลฯ 2. สำนักสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามแนวคลอง โดยมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม เพื่อดำเนินการ สร้างความร่มรื่นหรือตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ 3. สำนักการโยธา จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายเพื่อซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น 4. สำนักการจราจรและขนส่ง จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ ตรวจสอบและซ่อมแซมท่าเทียบเรือและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งป้ายบอกทาง ตรวจสอบและซ่อมแซมท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น 5. สำนักเทศกิจ จัดทำแผนการตรวจและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลอง เพื่อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นมาตรการดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันการเกิดพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม 6. สำนักงานเขต 6.1 จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองตามความรับผิดชอบของเขตโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 6.2 บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียงฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 6.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ท่าน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชนฯลฯ 6.4 สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 6.5 สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น 6.6 พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับต่างๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง สัดส่วนความสำเร็จในการบูรณาการการดำเนินการ ประกอบด้วย 1. ความสำเร็จตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน หมายถึง ความสำเร็จซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ที่หน่วยงานนำเสนอ คิดเป็นร้อยละ 60 2. ความสำเร็จในภาพรวมหมายถึง ความสำเร็จซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามข้อ 1. ของทุกหน่วยงาน และส่งผลให้สภาพของคลองมีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยพิจารณาจากสภาพภูมิทัศน์ของคลองซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 40 ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการกับคลองเป้าหมาย ตามเอกสารแนบ 1 โดยจัดทำแผนการดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 และรายงานผลผ่านระบบ การบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digital plans)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 5 นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เอกสารประกอบการดำเนินการ 2. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digitalplans)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:๒.๑.๑.๓ ทัศนียภาพคูคลองแลดูสะอาด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)