รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต : 5008-0819

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100
100 / 100
2
100.00
0
0 / 0
3
100.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้บางส่วนตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้บางส่วนตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต หมายถึง การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ภารกิจงานประจำโดยขอจัดงบประมาณตามข้อบัญญัติรายการหมวดรายจ่ายอื่นและโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความสำเร็จโดยใส่ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของสำนักงานเขตพญาไท

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ความสำเร็จในการดำเนินงาน : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จ x 100 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง