รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด : 5008-2001

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 0

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
100.00
0
0 / 0
3
100.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รอการอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขต ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ สำนักงานเขตพญาไท เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เขต และพิจารณาการจัดกิจกรรมช่วงเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านช่องทางระบบออนไลน์เว็บไซต์ facebook และจัดกิจกรรมภายในสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ผ่านช่องทางระบบออนไลน์เว็บไซต์ facebook

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย - อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด - กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการรณรงค์ การประชุมหรือการสัมมนาของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวน 2 ครั้ง/ปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง