รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 - เยาวชนในสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ : 5008-2002

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
15.00
0
0 / 0
3
25.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในช่วงประสานงานกับทางโรงเรียน เพิ่อดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานงานกับทางโรงเรียน เพิ่อดำเนินการตามโครงการ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ในช่วงชะลอ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไม่สามารถจัดอบรมได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้ดำเนินการส่งคืนเงินให้ทางกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 - เยาวชนในสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 / จำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรมทั้งหมด X 100 2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ / จำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรมทั้งหมด X 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 / จำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรมทั้งหมด X 100 2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ / จำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรมทั้งหมด X 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง